1.       Uvod

Podjetje ali katerakoli druga organizacija obstaja,
da bi izpolnila svoje poslanstvo. Pri tem nenehno spreminjajo?e zunanje okolje,
rasto?e zahteve kupcev in konkurenca silijo podjetja v nenehno prilagajanje in
notranje spreminjanje. Uspešna podjetja so tako že danes in bodo tudi v
prihodnje le tista, ki imajo najhitrejšo odzivnost na spremembe in visoko
sposobnost prilagajanja. To med drugim pomeni konkuren?nost na vseh podro?jih
poslovanja in zahteva strateško orientiranost k spremembam. Konkuren?nost
ozna?uje stopnjo, s katero lahko zadovoljujemo zahteve hitro spreminjajo?ega globalnega
trga na na?in, ki ustvarja dodano vrednost, državi oziroma narodu pa prinaša
narodni dohodek, ki zagotavlja visoko kvaliteto življenja 1.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

 

Za
prilagajanje neizprosnim pogojem konkurence in spreminjajo?ega okolja podjetja
uvajajo razli?ne pristope, s katerimi izboljšujejo konkuren?ne sposobnosti.
Zaradi velikega števila pristopov je podjetje, ki se odlo?a za uporabo
dolo?enega pristopa v praksi, postavljeno pred veliko dilemo 2.

 

Dejstvo
pa je, da se v Sloveniji podjetja najve?krat zadovoljijo z uvajanjem enega ali
ve? certifikatov iz serije ISO, ki pa so na žalost le en korak na poti k
celoviti kakovosti in poslovni odli?nosti 3.

 

Eden izmed pristopov za izboljšanje konkuren?nosti,
sposobnosti in spodbujanju uvajanju strategij stalnih izboljšav je tudi
uvajanje standarda SIST EN ISO 3834, za katerega se odlo?ilo podjetje Reni
d.o.o.

1.1. Ozadje
problema

Za pravilno oziroma uspešno delovanje podjetja se morajo
upoštevati bistvene elementarne zahteve standarda, izbranega s strani podjetja,
SIST EN ISO 3834-3. Izbran standard najbolj ustreza zahtevam podjetja in
omogo?a izboljševanje pomankljivostim. Skladno s potrebami mora podjetje
omogo?iti dovolj osebja, ki je primerno kompetentno za planiranje, nadzor in
izvedbo vseh varilskih in z varjenjem povezanih del. Na voljo mora biti ustrezna
oprema za proizvodnjo in kontrolo procesa. Postopki morajo biti, pred pri?etkom
proizvodnje, primerno kvalificirani. Zagotoviti
je treba glavne materiale ter splanirati vse aktivnosti, ki so povezane z
varjenjem. Prav tako pa je potrebno vklju?iti ustrezno kontrolo, zagotovljena
mora biti tudi sledljivost skozi celotni proizvodni proces. Proizvajalec mora
pregledati vse zahteve, podati tehni?no oceno in izdelati dokumentacijo.

 

Za neprestane izboljšave moramo v podjetju težiti k ?im
višji kakovosti. Pomembni za podjetje so uspešni medsebojni odnosi, katerih
posledica je boljše delovno okolje in ve?ja pripravljenost posameznikov k
uspešnosti podjetja. K u?inkovitosti prav tako vplivajo tudi drugi dejavniki,
med njimi konstantno zagotavljanje višje kakovosti, kar vpliva na zadovoljstvo
odjemalcev ter dober glas podjetja. Vodstvo mora zagotavljati izpolnjevanje
vseh zahtev in vzpostaviti primerne procese komuniciranja. Vsi našteti
dejavniki prispevajo h konkuren?ni prednosti podjetja.

 

V nadaljevanju naloge bomo predstavili težave, pripravili
plan izboljšav in poiskali rešitve.

 

1.2. Cilji
naloge

Osnovni namen magistrskega dela je podrobno preu?iti,
primerjati in združiti spoznanja v strokovni in znanstveni literaturi s
podro?ja uvajanja sistema kakovosti pri talilnem varjenju kovinskih materialov SIST
EN ISO 3834-3 (Standardne zahteve za kakovost) v podjetje. Skušal sem
ugotoviti, kateri so tisti dejavniki, ki vplivajo na izboljšanje poslovanja
podjetja in kako se spremenilo stanje po uvedbi standarda.

 

Podjetja, ki poznajo odjemal?eve želje in pri?akovanja ter
je njihovo poslovanje usmerjeno k odjemalcu, bodo obstala in bodo uspešnejša od
njihovih konkurentov.

 

x

Hi!
I'm Katy!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out