2017 y?l?nda ticaret rekoru k?ran Çin ad?ndan çok söz
ettirirken ABD bas?n?nda yer alan haberlere göre Çini engellemek isteyen ABD’de
ticaret sava?? ya?anabilece?ine yer verildi.

ABD ile Çin aras?nda sular durulmuyor. 2017’dE ticarette
rekor k?ran Çin ABD’nin hedef noktas?. Wall Street Journal gazetesinin haberind
eyer alan bilgilere göre ABD ile Çin aras?nda bir ticaret sava?? ç?kabilir
denildi. Haberin içeri?inde dikkat çeken detay ise Beyaz Saray’dan Çin
ihracat?na yönelik s?n?rlamalar?n olaca?? ve ABD’nin bu konuda gard?n? ald???
yaz?ld?.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

HERAN SAVA? ÇIKAB?L?R

Çin’in 2017 y?l?nda ABD’yi geride b?rakarak ticarette rekor
k?rmas? olas? bir sava? haz?rl?klar?n? h?zland?rabilece?i yazan haberde, ABD ve
Çin aras?nda ç?kabilecek ticari anla?mazl?k ‘Titanlar?n sava??’ olabilir dedi.

Ç?kabilecek sava? ihtimali üzerine ya?anacak bu ticaret
sava?? geçmi?te ya?anan Japon yap?m? televizyon ve arabalarla sava?a
benzeyebilece?i iddia edilirken, ?uan ?ö?n böyle bir ?ey olmasa bile e?er ki
gerçekle?irse 1980 y?l?nda Japon yap?m? araba ve televizyonlara kar?? ç?kan
sava? ile benzer bir nitelik ta??yabilir. Ama bu sefer güçler dengede. ?öyle
bir detay var ki ABD önceki zamanlarda ekonomi ve endüstriyel faaliyetleri ve
küresel h?rs?n gözünü boyamas? ile Çin’in kar??s?nda durmam??t? ve Japonya ABD’nin
müttefiki halindeydi. ?uanda Çin büyük bir rakip ve ABD’nin Pekin’e yönelik
deste?inin artmas? siyasi ve i? çevrelerinde gerginli?e yol açabilir. dedi

ABD BU SAVA?TAN ZARARLI ÇIKAR

Öte yandan Kuzey Kore ile ya?anan nükleer silah tehdidi
devam ederken Çin ve ABD aras?nda ya?anan bu anla?mazl?k ve olas? sava? ihtimali
tüm ticaret dengelerini bozabilir.

Wall Street Journal yazar? Browne’nin ifadelerine göre; ‘”Böyle
bir ticari sava?tan iki rakip taraf d???nda kalanlar da etkilenebilir. ABD
müttefikleri ilk zarar görenler olur. Bu sava? daha da t?rman?rsa tüm küresel
ticaret yap?s?n? alt üst edebilir”

 

 

x

Hi!
I'm Katy!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out