I et forsøk somdette kan man forvente at det forekommer en del feilkilder som kan ha påvirkningpå resultatet.

Feilkilden kan være når vi skulle tilsette begrenset mengde avhvert stoff oppi erlnmeyerkolben. For eksempel i oppgaven står det at man skaltilsette 10 ml HCl, men det kan hende at vi tilsatt mer eller mindre enn det viskulle. Dette kan derfor påvirke resultatet. Konsentrasjonen av stoffene kanogså ha blitt påvirket av andre stoffer fra begerglassene de var oppbevaret i.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

Dette påvirker resultatet fordi da kan tidligere stoffer ha blandet seg med destoffene vi brukte som fører til at konsentrasjonen forandrer seg. Systemet forsøketble gjort i kan være en annen feilkilde. Dersom forsøket var gjort i et isolertsystem ville reaksjonstiden vært enda raskere enn i et åpent system. Dette skyldesav at en liten del av produktene i reaksjonen blir frigjort som gass, dettefører til at entropien minker, som fører til at det blir færre kollisjonermellom partiklene og da blir reaksjonstiden lengre.

x

Hi!
I'm Katy!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out