2.1 PENGENALAN Pada bab ini akan pengkaji akan membincangkan tentang penggunaanteori yang digunakan. Teori tersebut akan digunakan secara mendalam terperinci.

Selain itu berdasarkan kajian lepas yang berkaitan dengan kajian yang dijadikansebagai rujukan akan diulas setiap satu dan berdasarkan kajian lepas tersebutakan di kritis. Di samping itu juga pada bahagian ini akan membuat penjelasantentang kosa ilmu yang digunakan. Kosa ilmu sangat penting kerana akanmengukuhkan kajian ini. 2.

2 ULASAN KOSAILMU Salah satu buku yangdigunakan dalam kajian ini ialah buku bertajuk Khazanah Dialek Melayu yang dihasilkan oleh James T.Collins. Bukuini mengandungi 3 bahagian iaitu pemerian deskriptif, telah penggolongan, dangejalan persebaran. Maklumat yang dibincangkan dalam buku ini mengkhususkansistem vokal, perubahan sintaksis, diftong, diftongisasi dan sebagainya yangberkaitan dengan dialek-dialek yang terdapat di Semenanjung Malaysia. Selainitu buku ini juga menceritakan tentang sejarah dialek-dialek di Malaysia dancabang-cabang subdialek yang terdapat di negara ini.            Selain itu jugakajian ini menggunakan buku fonologi generatif iaitu teori dan penerapan yangditulis daripada Zaharani Ahmad. Buku ini membincangkan beberapa gagasan dankonsep asas yang mendasari teori fonologi generatif dan kemudian menerapkannyauntuk menghuraikan beberapa dialek-dialek Melayu.

Antara aspek yang disentuhdalam buku ini ialah termasuk gagasan representasi  dalaman, atur maklumat nahu dalamfonologi  dan juga dialektologi generatif.Dalam kandungan buku ini juga jelas terperinci tentang teori ini. Buku inisesuai digunakan untuk pengkaji bahasa kerana buku ini juga menjelaskandialek-dialek bahasa Melayu yang wujud dalam bahasa Melayu.            Di samping itujuga dalam kajian juga menggunakan buku fonetik dan fonologi iaitu siripengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu yang ditulis oleh Indrawati Zahid danMadrian Shah Omar. . Buku ini menjelaskan tentang bidang bunyi bahasa dan fiturperbezaannya. Selain itu juga buku ini menumpukan kepada kajian fonetik akustikdan kaedah kajian fonetik eksperimental.

Buku ini mengandungi sembilan bab dansetiap bab tersebut menjelaskan secara terperinci tentang perbezaan fonetik danfonologi dalam setiap sudut. Buku ini juga meneliti korpus bahasa Melayu bagimelihat aspek-aspek yang belum pernah dikaji melalui kaedah fonetikeskperimental seperti intonasi dan kesantunan.            Seterusnya adalahbuku Susur Galur Bahasa Melayu. Buku ini ditulis oleh Asmah Haji Omar.Buku ini memaparkan tentang sejarah dialek-dialek yang terdapat di Malaysia danmenceritakan setiap dialek samaada mempunyai vokal, konsonan, frikatif dan sebagainya. Dalam dialek Perakterdapat subdialek-subdialek yang berbeza dan subdialek tersebut mempunyaisebutan yang tidak sama dengan subdialek-subdialek yang lain.

Contohnyasubdialek Parit dengan subdialek yang lain. Subdialek Parit merupakan asaskepada dialek Perak. Di daerah Parit pula terdapat dua bahagian iaitu Parittengah dan Parit utara. Manakala bagi dialek Kelantan pula subdialek Kota Bharupula merupakan dialek standard yang dituturkan oleh golongan atasan diKelantan. Sistem vokal dialek Kelantan mengandungi lapan iaitu vokal kardinaldan vokal sekunder. Di samping itu juga dialek Kelantan juga terdapatsubdialek-subdialek dalam satu subkawasan. Contohnya adalah kawasan Pasir MasUtara dengan Pasir Mas Selatan. Kedua-dua subkawasan tersebut mempunyaiperbezaan dalam pengucapan i dalam suku akhir kata tertutup.

Bagi subkawasan utara mempunyaikecendurungan  untuk mengucapkannya sebagaii, tetapi di subkawasan selatan kecendurungannya adalah e.Jelaslah buku ini menceritakan tentang dialek-dialek yang terdapat di Malaysiadan memaparkan bunyi-bunyi bahasa setiap dialek.2.3 ULASANKAJIAN LEPAS            Terdapat banyakpengkaji-pengkaji terdahulu yang membuat tentang tentang dialek yang terdapatdi dalam Negara ini..

Hal yang demikian terdapat keunikan yang tersendiriapabila dialek-dialek yang dituturkan oleh masyarakat tertentu yang menyebabkanbanyak pengkaji mengkaji dialek-dialek tersebut dan banyak skop yang dikajioleh mereka. . Kajian-kajian yang telah dihasilkan sebelum ini sangat pentinguntuk dijadikan rujukan kepada pengkaji dan sebagai titik permulaan kepadapengkaji baharu untuk memulakan dan menghasilkan sesuatu kajian yang terkinidan lebih baik berbanding kajian-kajian yang sebelumnya serta untuk mengisikelompangan kajian-kajian yang terdahulu.

            Salah satu kajianlepas yang boleh dijadikan rujukan untuk kajian ini adalah Inventori vokal dialek Kelantan dan dialekNegeri Sembilan menggunakanteori fonologi generatif yang dilakukan oleh Adi Yasran Abdul Aziz dan NurLiana Zainal Abidin pada tahun 2016. Kajian ini melihat perbandingan iaitupersamaan dan perbezaan  inventori vokalsegi fitur distingtif dan penyebaran kedudukan vokal-vokal tersebut. Teorifonologi generatif merupakan teori yang diaplikasikan dalam kajian.

Teknikkerangka teoretis digunakan dalam kajian ini iaitu datanya berdasarkan teorifonologi generatif atau dikenali juga sebagai teori linear. Selain itu, kaedahkepustakaan, tinjauan deskriptif, temu bual dan juga rakaman digunakan untukkajian ini manakala bahan kajian pula ialah senarai kata daripada datasekunder. 20 responden iaitu 10 responden daripada penutur natif dialekKelantan dan 10 lagi daripada penutur natif dialek Negeri Sembilan telahmelakukan temu bual dan rakaman bersama. Dapatan kajian mendapati bahawapendapat tentang inventori vokal bagi dialek Kelantan adalah sama dengan NegeriSembilan sama ada daripada pengkaji fonologi generatif dan juga pengkajifonologi. Dialek Kelantan mempunyai enam vokal iaitu /i/, /e/, /?/, /o/, /u/dan /a/. Walau bagaimanapun, terdapat percanggahan pendapat tentang jumlahvokal dialek Negeri Sembilan. Ahli fonologi generatif berpendapat vokal /?/masih wujud dalam bentuk dalaman dalam perkataan dialek Negeri Sembilanmanakala pengkaji fonologi berpendapat hanya ada lima vokal dalam dialek ituiaitu vokal /?/ tidak wujud dalam dialek Negeri Sembilan.

            Kajianlepas seterusnya adalah  kajian yang bertajuk Inventori Vokal Dialek Melayu Kelantan: Satu PenilaianSemula oleh Adi Yasran Abdul Aziz pada Disember 2010 didapati bahawapenulis tidak menghuraikan secara menyeluruh akan kaedah pemgumpulan data yangdilakukan dalam kajian tersebut. Kaedah pengumpulan data adalah penting untukdinyatakan dalam setiap kajian yang ingin dilakukan agar maklumat yangdianalisis itu diyakini akan keasliannya.            Manakala kajianyang dilakukan oleh Siti Noraini Hamzah, Zaharani Ahmad dan NorhasimahJalaluddin pada tahun 2017 pula mengkajimigrasi masyarakat luar dan pengaruh dialek di Perak iaitu suatu analisisgeolinguistik. Permasalahan kajian ini adalah terdapat kepelbagaiansubdialek di Perak akibat daripada migrasi masyarakat luar dan persempadannegeri. Akibat daripada permasalahan kajian tersebut, pengkaji telah membuatdua objektif kajian iaitu yang pertama iaitu mengenalpasti pertembungan yangwujud antara dialek luar dengan dialek tempatan dan yang kedua adalah untukmeneliti kehadiran pengaruh dialek Melayu Patani dan Banjar di daerah UtaraPerak dan dialek Rawa. Teori yang digunakan dalam kajian ini adalah teknologigeolinguistik. Berdasarkan hasil kajian yang diperoleh mendapati bahawa kawasanLarut Matang dan Selama, Kerian, Hili Perak dan Batang Padang merupakan antaradaerah yang menerima migrasi masyarakat luar dari selatan Thai, Kalimantan danSumatera.

            Kajian Shahidi A.Hdan Rahim Shahidi A.H dan Rahim Aman iaitu pengaruh dialek dalam pertuturan bahasa Melayu Standard: pencerakinanbunyi berasaskan spektogram.Permasalahan kajian ini adalah disebabkan berlakunya  pengaruh dalam dialekMelayu Kelantan dalam bahasa Melayu standard yang dituturkan oleh penuturnatif. Objektif utama kajian ini adalah mengenalpasti pola penasalan yang akanditeliti berasaskan analisis spektografik dan objektif yang kedua pula adalahmenumpukan analisis ini pada suku kata akhir perkataan sasaran yang dituturkanoleh penutur Melayu Kelantan ketika bertutur dalam dua konteks berbeza, iaituketika berbahasa  Melayu standard dantidak standard (dialek Melayu Kelantan). Hasil kajian tersebut mendapati datarakaman perbualan langsung menunjukkan bahawa penutur Melayu Kelantan begitucenderung melakukan perendahan vokal (perubahan ciri fonetik vokal) danpengguguran nasal(ketiadaan penanda konsonan nasal9).

            Semetelahan itu, kajian Onset Mora Dalam Dialek Kelantan: AnalisisTatatingkat Kekangan (2009) yang dilakukan oleh Adi Yasran Abdul Azizdan Zaharani Ahmad. Permasalahan kajian ini adalah Hasil analisis mendapatibahawa kata prosodik dalam dialek Kelantan bersamaan dengan kaki (foot),iaitu dua suku kata di bawah analisis segmental. Kekangan ini menyebabkan inputyang mengandungi tiga suku kata akan menggugurkan suku kata pertamanya untukmembentuk output yang bersuku kata dua. Dalam teori mora standard, penguguransegmen menyebabkan pengapungan mora yang kemudiannya dihubungkan dengan vokalyang berdekatan lalu menghasilkan vokal panjang. Walau bagaimanapun analisisini tidak dapat menjelaskan fenomena onset geminat seperti dalam kata ssaka(pusaka) dalam dialek Kelantan.

Dalam analisis teori optimaliti, masalah iniditangani dengan meletakkan kekangan TIADA VOKAL PANJANG (*VP) lebih tinggidaripada kekangan TIADA GEMINAT (*GEM) dalam hierarki kekangan. Tatatingkat inimembolekan calon onset geminat muncul sebagai output optimal.            Kajian tentang penggunaan kata ganti nama dialek Kelantan dalam aplikasi whatsappyang dilakukan oleh Karim Harun dan Azrizan Abu Bakar ini meneliti  penggunaan kata ganti nama diri dalam dialekKelantan dalam Whatsapp Messenger.

Kajian ini mengambil data aplikasi whatsapp sebagai data kajian denganmengambil kira sejarah perbualan sebanyak 1060 mesej dan dihantar melalui emelseterusnya dicetak untuk mengambil data tersebut. Model Grid Speaking (Hymes1974) digunakan dalam kajian ini. Hasil kajian ini mendapati bahawa kata gantinama diri dalam dialek Kelantan adalah unik dan bervariasi. Kata ganti namadiri yang digunakan juga mempunyaikedudukan yang tidak tetap sebagai kata gantinama diri pertama, kedua dan ketiga. Daripada segi penggunaan, kata ganti namadiri pertama lebih banyak digunakan berbanding kata ganti nama diri yang lain.Kata ganti diri ‘ambo’ merupakan yang paling kerap digunakan selain daripada kito,kawe, kite, ambe, dan kambo.

Di samping itu, ejaanbagi satu-satu kata ganti diri juga tidak tetap selain daripada maksudnya yangjuga berubah, contohnya ore, ogre, oram, orng, kotram,kokram dan kore. Penemuan ini diharap dapat membantu penyelidikbagi memahami variasi kata ganti nama diri dialek Kelantan yang digunakansecara meluas dalam aplikasi WhatsApp yang tentunya berbezapenggunaannya secara lisan yang lebih terhad iaitu ambo, aku, kawe,kito, demo, kami, mu, awok, dio, demo tu dan sdaro.            Kajian lepas yang seterusnya adalahkajian mengenai proses pemanjangan vokaldalam dialek hulu sik-Kedah yang dilakukan oleh Nor Fadzila Ab. Hamid danRahim Aman.  Kajian ini mengkaji fenomenapemanjangan vokal dialek Kedah.

Kajian ini menggunakan teori fonologi generatifmodel non-linear. Hasil kajian ini mendapati bahawa dialek hulu sik-Kedah  ini ternyata tidak membenarkan kehadiran duavokal secara berurutan. Sekiranya, terdapat dua vokal hadir secara berurutan,maka kekangan dalam perkataan itu akan berlaku iaitu vokal pertama akanmengalami pengguguran dan vokal yang kedua pula mengalami pembundaran. Kesandaripada proses pembundaran dan peninggian ini, vokal akan mengalamipemanjangan kerana vokal pada segmen melodi menghubungkan garisan pada segmenskeletal atau gatra V yang kosong pada tingkat skeletal. Secara keseluruhannya,ternyata teori fonologi autosegmental model skeletal KV ini mampu menanganiataupun menghuraikan fenomena pemanjangan yang berlaku dalam DHSK secaraberpada.            Sementelahan itu, kajian mengenai variasi kata ganti nama dialek di PesisirSungai Perak.  Kajian ini dilakukanoleh Zaharani Ahmad, NorHashimah Jalaluddin, Norlisafina Sanit  dan Harishon Mohd Radzi.

Objektif kajian iniadalah mengenal pasti penggunaan variasi leksikal bagi ketiga-tiga KGN dialekyang dituturkan di pesisir Sungai Perak. Dapatan kajian telah dapat membuktikanbahawa Perak Tengah adalah kawasan asli dialek Perak dengan memberikan sempadangeografi yang tepat berbanding kajian terdahulu. Buktinya, beberapa kampung diPerak Tengah menggunakan varian Kuala Kangsar kerana faktor topografi danmigrasi.

Pada masa yang sama, wujudnya tiga varian untuk mereka, iaitu /dem?/untuk Kuala Kangsar, /dem?/ untuk Perak Tengah dan /depa/ untuk dialek Kedah.Diandaikan sukukata /dem?/ menjadi asas sukukata bagi tiga varian ganti namayang tersebut. Sesungguhnya GIS mampu memberikan huraian penyebaran dialekMelayu pesisir Sungai Perak dengan lebih sistematik dan meyakinkan.

2.4 ULASANKRITISPada bahagian ini ulasan terhadap kajian lepas dilakukan untukmelihat kelemahan dan kekuatan terhadap pengkaji-pengkaji terdahulu.Kajian yang dilakukan oleh NurLiayana Zainal Abidin dan Adi YasranAbdul Aziz adalah berkaitan dengan perbandingan inventori vokal dialek Kelantandan Negeri Sembilan pada tahun 2016. Manakala kajian yang dilakukan oleh AdiYasran Abdul Aziz pada tahun 2010 adalah mengkaji inventori vokal dialek MelayuKelantan iaitu satu penilaian semula. Kedua-dua kajian ini mempunyai perbezaankerana terdapat satu kajian yang melakukan perbandingan dengan dialek lain dansatu lagi tidak membuat perbandingan. Namun begitu terdapat persamaan terhadapkedua-dua kajian ini kerana kedua-duanya mengkaji inventori vokal dalam dialekKelantan. Namun begitu terdapat percanggahan pendapat  antara pengkaji fonologi dan fonologigeneratif terhadap jumlah vokal dialek Kelantan dan Negeri Sembilan. Hasilkajian bagi kajian yang dilakukan oleh NurLiayaana Zainal Abidin dan Adi Yasranmendapati bahawa pendapat tentang inventori vokal Kelantan adalah sama denganNegeri Sembilan iaitu pengkaji fonologi generatif berpendapat vokal /?/ masihwujud dalam bentuk dalaman dalam perkataan dialek Negeri Sembilan manakalapengkaji fonologi pula berpendapat bahawa hanya lima vokal dalam dialek NegeriSembilan.

Hasil kajian yang dilakukan oleh Adi Yasran berkenaan denganinventori vokal mendapati bahawa dialek Kelantan mempunyai enam fonem vokal.Kedua-dua kajian ini dilihat mempunyai persamaan iaitu untuk membuktikanpercanggahan pendapat yang berlaku antara tokoh tentang fonem vokal bagi dialek Kelantan.             Selainitu terdapat juga kajian yang membuat perbandingan iaitu kajian yang dilakukanoleh Shahidi AH, Rahman Aman, Ab. Samad Kechot, dan Sharhaniza Othman yang membuat perbandingan fonologi Melayu SadongSarawak dengan Melayu Semenanjung. Hasil kajian ini mendapati bahawa dialekMelayu di Lembangan, Sadong mempunyai ciri linguistik yang tersendiri  yang berbeza dengan dialek lain seperti dialekMelayu Kuching, Melayu Saribas mahupun Melayu Sibu. Di samping itu juga dialekini juga menunjukkan  bentuk buktikesejajaran fonologinya dengan beberapa dialek Melayu di Semenanjung Malaysia.

Berbeza dengan kajian yang dilalukan oleh Siadatul Afiqah Samasu dan Adi YasranAbdul Aziz yang mengkaji inventori fonem konsonan dialek Melayu KuchingSarawak. Kajian ini dilakukan kerana untuk membuat penilaian semula terhadappengkaji lepas berkaitan inventori fonem konsonan dialek ini kerana terdapatpercanggahan jumlah fonem dan status fonem konsonan dialek ini. Hasil kajianmendapati bahawa dialek ini mempunyai 17 fonem konsonan dan sekaligus telahmembuktikan jumlah sebenar fonem bagi dialek ini. Kedua-dua kajian inimenunjukkan perbezaan yang ketara meskipun menggunakan teori yang sama dan skopkajian juga berbeza.              Kajianyang dilakukan NorFazila Abd Hamid dan Rahim Aman adalah mengenali pemanjanganvokal dalam dialek Hulu Sik Kedah iaitu Satu Penerapan Teori FonologiGeneratif.

Kajian ini berbeza dengan kajian-kajian yang lain kerana kajian inimenggunakan teori fonologi generatif model non-linear. Model ini lebih dikenali sebagai fonologiautosegmental dan merupakan kelangsungan kerja daripada teori fonologigeneratif. Skop kajin ini adalah lebih menjurus kepada kawasan Hulu Sik diKedah.  Hasil daripada kajian inimendapati bahawa dalam dialek Kedah ini ternyata wujud proses pemanjangan vokaldan dialek ini tidak membenarkan kehadiran vokal secara berurutan kerana padavokal pertama mengalami pengguguran dan kemudian yang kedua pula mengalamipembundaran. Ternyata teori model non-linear ini berjaya menangani dan menghuraikanfenomena pemanjangan vokal yang berlaku secara berpada terutama sekali darisegi pemerhatian, pemerian dan penjelasan.             Kajianyang dilakukan oleh Adi Yasran Abdul Aziz dan rakan-rakan berkenaan denganpengglotisan geseran /s/ dalam bahasa Kerinci. Bahasa Kerinci adalah bahasayang dituturkan di Kampung Lui, Hulu Langat Selangor.

Kehadiran bahasa tersebutke dalam negara ini  adalah disebabkanoleh mobility dan perpindahan penuturnya yang berasal daripada Sumatera BaratIndonesia namun mempunyai hubungan kekeluargaan dengan bahasa Melayu. Kajianyang dilakukan ini berbeza dengan kajian-kajian yang sebelum ini kerana kajianini melihat perbezaan sistem sebutan di antara kedua-dua negara. Namun begituskop kajian ini adalah melihat pertuturan bahasa Kerinci yang dituturkan olehpenutur yang menetap di Sungai Liu.

2.5PENERAPAN  TEORITeori fonologi generatif diperkembangkan  oleh Chomsky dan Halle (1968). Teori inimerupakan bidang yang mengkaji bunyi bahasa dan menerapkan ilmu sains (Chomskydan Halle 1868). Ahli-ahli fonologi generatif telah membahagikan  segmen bunyi bahasa kepada struktur, iaitureprensentasi fonologi dalaman dan representasi fonetik yang dihubungkanmelalui set-set atur rumus.             Perubahan danperbezaan pendekatan fonologi bagi menjelaskan proses fonologi yang berlakudalam teori fonologi generatif kerana kegagalan mengenal pasti bentuk fonemyang terdapat dalam sesuatu bahasa atau dialek akan menyebabkan kegagalan dalammenentukan proses fonologi yang berlaku. Menurut Farid (1998) salah satumatlamat utama fonologi generatif adalah untuk menjelaskan proses-prosesfonologi yang berlaku yang mengubah representasi fonetik dalam bentukrumus-rumus.

Dalam fonologi generatif sebab-sebab berlakunya perubahan bunyiadalah dijelaskan berdasarkan pematuhan terhadap rumus fonologi tertentu. Rumusterbentuk secara konseptual berdasarkan proses fonologi yang berlaku daripadabentuk fonemik/dalaman kepada bentuk fonetik/luaran. Proses fonologi initerbahagi kepada tiga iaitu proses perubahan, pengguguran dan penyisipan.

Selain itu teori ini juga mengandungi proses peleburan, pembundaran, perendahanvokal, peninggian vokal.2.5.1 ProsesPengguguran Pengguguran ialah proses yang menghilangkan atau meluluhkan sesuatusegmen sama ada konsonan ataupun vokal.

Sekiranya peluluhan itu melibatkankonsonan, maka proses tersebut dinamakan pengguguran konsonan, dan sekiranyabunyi vokal yang terlibat, maka proses yang berlaku itu dinamakan pengguguranvokal. Pengguguran konsonan berlaku apabila satu suku kata yang berakhir dengankonsonan (KVK,VK) bertemu dengan suku kata yang bermula dengan (KV,KVK), makaterbentuklah rangkap konsonan (KVKK, VKKV). Maka, pengguguran dilakukan untukmenghapuskan rangkap ini. Manakala pengguguran vokal pula berlaku denganmenggugurkan perkataan vokal di dalam bahasa Melayu standard sama ada padasukut kata hadapan atau belakang.  2.

5.2 ProsesPenyisipan Proses penyisipan bemaksud satu proses fonologi yang memasukkanatau menyelitkan segmen tertentu ke dalam bentuk dasar. Proses ini bertujuanuntuk menghapuskan kehadiran segmen yang berangkap dan ia melibatkan penyisipankonsonan dan penyisipan vokal.

Penyisipan konsonan adalah melibatkan suku katakonsonan yang digunakan dalam bahasa Melayu standard iaitu dengan  menyisipkannya ke dalam bahasa Melayustandard. Manakala penyisipan vokal pula melibatkan suku kata vokal dimasukkanke dalam sesuatu perkataan. Kebiasaanya penyisipan tersebut berlaku keranaperkataan tersebut disebut dengan perkataan yang mengandungi suku kata  yang lain. Penyisipan tersebut menyebabkanberlakunya perbezaan sebutan dan ejaan.  2.5.3 ProsesPeleburan Proses peleburan berlaku adalah disebabkan oleh terdapatnya duavokal yang bersebelahan dalam satu suku kata.

Oleh hal sedemikian dua vokaltersebut akan dileburkan dengan menggantikan satu huruf vokal yang lain. Samaseperti dengan peleburan konsonan iaitu apabila dua huruf konsonanbersebelahan.Gabungan konsonan tersebut akan digantikan dengan konsonan yanglain menjadi satu konsonan. Dalam proses konsonan juga terdapat peleburankonsonan dan vokal. Peleburan vokal dan konsonan pula melibatkan  satu-satunyaproses yang melibatkan vokal dan konsonan sekaligus apabila melalui prosesstruktur suku kata. Peleburan vokal dan konsonan berlaku apabila huruf vokaldan konsonan sesuatu perkataan itu dileburkan menjadi satu vokal yang lain. 2.

5.4 Prosesperendahan vokal dan peninggian vokalProses perendahan vokal adalah melibatkan vokal berlaku apabilaterdapat vokal yang mengalami penurunan tingkat dalam rajah pengelasan vokal.Manakala proses peninggian vokal pula berlaku berlawanan dengan prosesperendahan vokal iaitu vokal yang meningkat tingkatnya dalam rajah pengelasanvokal itu. 2.

5.5 ProsespembundaranProses pembundaran adalah proses dimana satu huruf vokal sesuatuperkataan itu berubah daripada mulut hampar kepada bundar. 2.6 KESIMPULANKesimpulannya dalam bab ini pengkaji menjelaskan dengan terperincitentang teori yang digunakan dalam kajian ini. Penggunaan teori amat pentinguntuk memperlihatkan aliran kajian yang kajian dilalukan.

Selain itu jugakajian lepas amat penting untuk dijadikan sebagai rujukan kepada kajian ini.   

x

Hi!
I'm Katy!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out