2.Vasku?ler endotel kaynakl? ksantin oksidaz (XO) reaksiyonu: Beyinde XO’ ?n o?nemli bir k?sm? mikrovasku?ler endotel hu?cresi ic?indebulunmakla birlikte sinir hu?cresinde de (o?zellikle mitokondride) az miktarda bulundug?usavunulmaktad?r.I?skemi do?neminde Ca2+ bag??ml? proteazlarca veya su?lfidril gruplar?n?noksidasyonu ile ksantin dehidrogenaz?n, ksantin oksidaza do?nu?s?mesi sonucunda dokudaksantin oksidaz oran? %10 luk fizyolojik oran?n u?zerine c??kmaktad?r. Yine iskemideATP’nin hidrolizi ile ortaya c??kan purin metabolitlerinden hipoksantin ve ksantin, XOic?in substrat olus?turmaktad?r. Reperfu?zyon ile moleku?ler oksijenin ani ve fazla miktardadokuya girmesi sonucu ksantin oksidaz reaksiyonu ile u?rik asid, yan u?ru?n olarak dasu?peroksid anyon radikali (O-2) olus?maktad?r. Reperfu?zyon hasar?n?n o?nemli bir nedeni de, iskemik bo?lgeye lo?kositlerin,o?ncelikle de polimorfonu?kleer lo?kositler (PNL) olan no?trofillerin infiltrasyonudur.Bilindig?i gibi no?trofiller fagositoz olay? ile canl?y? enfeksiyo?z ajanlardan koruyan kanhu?creleridir.

Son y?llarda yap?lan c?al?s?malarda, beyinde iskemik hu?crelerin, no?trofil vetrombositlerin vasku?ler endotele adhezyonuna dolay?s?yla yang?sal yan?ta yol ac?an,kemoatraktan maddeleri ve adhezyon moleku?l aktivato?rlerini salg?lad?klar?go?sterilmis?tir. No?trofil kemotaksisine neden olan en o?nemli etken, XO reaksiyonus?ras?nda ortaya c??kan su?peroksid anyon radikalleridir. Reoksijenasyon ile aktive olan velo?kosit aku?mu?lasyonunda go?rev u?stlenen dig?er ajanlar ise, kompleman 5a (C5a)kompleman 3a (C3a), aras?idonik asid metabolitleri, o?zellikle lo?kotrien B4 (LB4), NO,trombosit aktive edici fakto?r (PAF), interlo?kin-1,6,8 (IL-1,6,8), g interferon ve tu?mo?rnekroz fakto?ru? a (TNF-a ) gibi sitokinlerdir20,21. Kemotaktik fakto?rlerin sentezi vesal?nmas? ile birlikte, hem no?trofil hem de endotel hu?cresinde lokalize olan adhezyon 11 moleku?llerinin upregu?lasyonu da bas?lamaktad?r. No?trofil- endotel etkiles?imini sag?layanadhezyon moleku?lleri, glikoprotein yap?s?ndad?rlar. No?trofiller u?zerinde bulunan baz?adhezyon moleku?lleri; lo?kosit ß 2 integrinler (CD11/CD18) ve lo?kosit adhezyonmoleku?lu? (LAM-1 veya L-selektin) dir. Endotel hu?cresi u?zerinde bulunanlar ise;intersellu?ler adhezyon moleku?lu?-1 (ICAM-1), endotelial lo?kosit adezyon moleku?lu? 1(ELAM-1 veya E-selektin) ve granu?le membran protein -140 (GMP-14 veya p-selektin)dir.

No?trofiller, adhezyon moleku?lleri arac?l?g?? ile etkiles?ime girdikleri endotelhu?creleri aras?nda ilerleyerek (diapedez olay?) ekstravasku?ler dokuya dog?ru go?c? ederler.Aktive olmus? no?trofiller, antimikrobiyal savunma sisteminde kulland?klar? mekanizmaolan NADPH oksidaz enzimi aktivasyonu ile reperfu?zyonda gelen moleku?ler oksijendenseri reaksiyonlar sonucunda su?peroksid anyon radikali (O-2), hidrojen peroksid (H2O2),hidroksil radikali (.OH), hipoklorik asid (HOCl) ve kloraminleri (R’RNCl) olus?turarak,ileri doku hasar?na neden olurlar. I?skemi s?ras?nda membran fosfolipidlerinin artm?s? lipolizi ile biriken aras?idonikasidin reperfu?zyonda h?zlanm?s? metabolizmas? sonucu hidroperoksid prostaglandin G2(PGG2), hidroperoksieikozotetraenoik asid (HPETE) ve prostaglandin H2 (PGH2)olus?um basamaklar?nda su?peroksid anyon radikali olus?maktad?r. Lipoliz, iskeminin derinlig?i ve su?resiyle ilis?kili olarak hem plazma hem deorganallerin membranlar?nda gerc?ekles?mektedir.

Su?peroksid dismutaz (SOD), glutatyon peroksidaz, katalaz gibi hu?cre ic?iantioksidanlar?n aktivitelerindeki azalman?n, reperfu?zyon ile organel membranlar?ndanayr?lan aras?idonik asidin metabolizma u?ru?nleri olan serbest radikallerin hu?cre ic?indekiart?s??n? go?sterdig?i o?ne su?ru?lmektedir. 5.Nitrik oksid sentaz (NOS) arac?l? serbest radikal olus?umu: Nitrik oksit (NO); insan biyolojisinde c?es?itli etkileri son y?llarda tan?mlanan,ku?c?u?k moleku?l ag??rl?kl? ve renksiz, kokusuz, toksik bir gazd?r 22,23,24,25. Kararl? yap?go?stermeyen bu moleku?l, azot monoksit veya nitrojen monoksit olarak daisimlendirilir26,27,28.

Suda (2 mM, 20°C de) ve daha kolay bir s?ekilde de organikc?o?zgenlerde c?o?zu?nebilen, hu?creler aras?nda ve ic?inde kolayl?kla dolas?abilen, 3-5 saniyegibi c?ok k?sa yar? o?mre sahip, paramanyetik bir moleku?ldu?r.Ku?c?u?k boyutu ve no?tralyu?ku?nden dolay?, NO serbestc?e hu?cre zar?ndan ic?eriye girer, otokrin ve parakrindavran?s? go?stererek efekto?r moleku?l olarak rol oynar29. NO; bas?lang?c?ta endoteliyal hu?cre relaksasyonunun fizyolojik mediato?ru? olaraktan?mlanm?s? ve trombosit agregasyon ve adezyonunu o?nlemede30, vazodilatasyonda31,32, no?rotransmisyon ve no?romodu?lasyonda33 rol ald?g?? ve mikrobisitik, sitostatik,sitotoksik etkileri oldug?u go?sterilmis?tir. 13 C?iftles?memis? bir elektrona (e-) sahip olmas?ndan o?tu?ru? bir serbest radikaldir;oksijen, su?peroksit radikali ve demir, bak?r, kobalt, manganez gibi gec?is? metalleri ilereaksiyona girer34,35,36. C?iftles?memis? elektronlar?ndan biri tek e- oksidasyonu ileuzaklas?t?r?l?rsa NO+ (nitrozonyum katyonu) ve tek e- redu?ksiyonu ile de NO- (nitroksilanyonu) olus?ur (33,165). NO radikalinin (NO ?) superoksit anyon radikali ( O2 ? ? ) ilereaksiyonu sonucu peroksinitrit anyon radikali (ONOO ? ? ) olus?ur. Olus?an ONOO ? ?;serbest radikal olmayan, c?ok k?sa o?mu?rlu? ve o?ncu?llerinden daha reaktif, kararl? yap?dabir moleku?ldu?r. Fizyolojik pH’da protonlanmas? sonucu; OH ? gibi davranan, kuvvetlibir oksidan madde olan peroksinitro?z asit (ONOOH) olus?ur (53).

Olus?an bu ONOOHise c?ok karars?zd?r ve h?zl?ca nitrata ( NO3 ? ) do?nu?s?u?r. NO’in oksijenli c?o?zeltilerdeotooksidasyon sonucu olus?an tek kararl? u?ru?nu? ise nitrittir ( NO2 ? ) .Ancak yas?amsu?resi, nitrozotiyol ve nitrozoproteinler haline do?nu?s?tu?ru?lerek saatlere kadaruzat?labilmektedir. H?zl? metabolize olmas? nedeniyle bas?l?ca etkilerini lokalizasyonuna ve u?retimoran?na bag?l? olarak go?sterir37. Reperfu?zyonda, indu?klenebilir NOS aktivasyonu ile NO yap?m? artmaktad?r.

NO.in O-2 ile reaksiyona girerek olus?turdug?u peroksinitritin (ONOO-) parc?alanmas? ileortaya hidroksil radikali (.OH) c??kmaktad?r. 2.2.

1. Mesane iskemi-reperfu?zyonu Normal kos?ullarda mesane kanlanmas? is?eme s?ras?nda bozulmamaktad?r.Mesane damarlar?n?n, duvar ic?indeki helikal s?ekilde yerles?meleri sayesinde hemmesanenin gerilmesi s?ras?nda da damar direncinde artma olmadan hemde depolamafaz? s?ras?nda kan ak?s??nda bir azalma olmadan mesanenin beslenmesinisag?lamaktad?r38,39. I?s?eme o?ncesinde olan u?retral bas?nc?taki du?s?me c??k?m direncinidu?s?u?rerek mesane bos?almas?n? kolaylas?t?rmaktad?r. Bu nedenle uygun olarak c?al?s?an bir 14 alt u?riner sistemde mesane iskemisi ve reperfu?zyonu go?ru?lmez. Ancak bos?alt?msu?resinin uzamas? veya c??k?m direncinin artmas? gibi durumlarda mesanede kapillerdamarlardaki bas?nc? art?rarak iskemiye neden olabilir40.

Parsiyel ve progresiv olarakolus?an obstru?ksiyon mesane du?z kas?nda hipertrofiye ve artm?s? metabolik ihtiyacaneden olur ki buda problemlerin nedeni gibi go?zu?kmektedir41. Obstru?ksiyon, hamilelikprostat bu?yu?mesi, detru?sor sfinkter dissinerjisi gibi nedenlerle olus?abilir. Bu artm?s?metabolik ihtiyac? durumunda is?eme s?ras?nda mesanede s?iddetli bir iskemi olus?abilir.

Mesane kapal? bir sistem oldug?u ic?in mesane ic?indeki veya bat?n ic?indeki en ufak bas?nc?mesane duvar?na ve ic?erisindeki damarlara iletilir. Aras?t?rmalarda, aorto-iliak ateroskleroz olus?turulan tavs?an mesanesindekidisfonksiyon go?sterilmis?tir42. Ayn? s?ekilde Siroky ve ark. taraf?nca ko?pek mesanesindeobstu?ksiyon olmaks?z?n is?eme ve dolum s?ras?nda akut deg?is?iklikler oldug?ubelirtilmis?tir43. Domuz mesanesinde normal is?eme s?ras?nda mesane duvar?ndakihipoksinin olus?tug?u ve bunun parsiyel obstru?ksiyonu takiben olus?an is?emeyle beraberartt?g??n? rapor etmis?lerdir44. Bununla beraber, iskemi tek bas??na etkili oldug?u kadarreperfu?zyonla beraber daha da etkildir.

I?skemi reperfu?zyon hasar?n? belirlemede sinirstimu?lasyonu en sensitiv indikato?rdu?r. Bu bulgu sinir membrenlar?n?n ve sinapslar?n?nI?/R hasar?na en hassas dokular oldug?u hipotezini desteklemektedir. 2.3. U?rodinami: U?rodinami alt u?riner sistemin depolama ve bos?alt?m is?levinindeg?erlendirilmesinde kullan?lan tetkiklerin tu?mu?ne verilen ad olarak deg?erlendirilebilir.Bu deg?erlendirmelerin ic?inde sistometri, serbest u?roflovmetri , bas?nc? ak?m c?al?s?malar?,elektrofizyolojik testler, videou?rodinami vard?r45.

U?rodinamik incelemenin ilk as?amas?olan sistometri mesanenin dolumu s?ras?nda bas?nc?n o?lc?u?lmesidir. Mesaneyi doldurmakic?in gaz (CO2) veya s?v? kullan?labilir. Ancak s?v? sistometrisi daha fizyolojiktir. I?dealolarak verilen s?v? vu?cut s?cakl?g??na yak?n olmal?d?r.

C?ok kanall? sistometride Detrusorbas?nc?n? o?lc?mek mu?mku?ndu?r. I?s?lem s?ras?nda mesane ic?erisine 2 adet, rektum ic?erisinede 1 adet balonlu kateter yerles?tirilir ve mesane doldurulmas? s?ras?ndaki bas?nc? deg?is?iklikleri o?lc?u?lu?r. I?s?lemin C kollu skopi kullan?larak ve kontrast madde ileyap?lmas? ise olus?abilecek vezikou?reteral reflu?lerin saptanmas?nda da faydal?d?r vevideou?rodinami olarak adland?r?l?r.

 P (det), P(Ves)’in sadece detrusor taraf?nca olus?turulan bo?lu?mu?du?r. Bunlar hemaktif (istemli / istemsiz kas?lmalar) hemde pasif (elastiklik) kuvvetlerdir. Pasifkuvvetlerdeki deg?is?iklikler mesane duvar? fibrozisine bag?l? kompliyans azalmas? sonucuolus?abilir46.  

x

Hi!
I'm Katy!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out