Pegasus uça??n?n ikinci pilotu Trabzon’da ini?yapmaya  haz?rland??? s?rada ‘otomatikgazdan ç?kma’ yerine, yanl??l?kla ‘pas geçme’ butonuna bast?. Geçti?imizgünlerde Trabzon Havaliman?na ini? yapmak üzereyken denize dü?mesine ramak kalakayal?klara as?l? vaziyette duran uçak için yeni bilgiler gelmeye devam ediyor.Elde edilenbilgilere göre uça??n ini? yapmak üzereyken ‘otomatik gazdan ç?kma’ yerine ‘pasgeçme’ butonuna bas?lm?? olmas? pilottan kaynaklanan bir ‘yanl??l?k’ olarakaç?kland?. Yap?lan yanl?? buton hareketini pilotun fark etmesi olas? kazay?önleyemedi çünkü motor freni aktif de?ildi ve uça??n sa? motoru kendini ‘pas’ modundasanmas? uça??n devrini yükseltti. Ve uçak sola kaçt?.

P?LOT HATASIPilotlar?nverdikleri ifadede elde edilen bilgilere göre yap?lan kaza de?erlendirmesinde Kaptanpilot Ender Bayraktar ve ikinci pilot ?rfan Yavuz yönetimindeki PegasusHavayollar?’na ait 737-800 tipi Zeynep adl? uçak, havaliman?na inmek üzereykenuça??n kontrolü ikinci pilot Yavuz’dayd? ve uça??n ini? yapmas?ndan Yavuzsoruluydu. Pilot pisti görünce ‘otomatik pilot’tan ç?kartt??? uçak modunu manuelolarak devam ettirdi. Ne olduysada bu s?rada oldu pilot yaln???kla otomatik gazkollar?n? devre d??? b?rakmak yerine ‘pas geçme’ butonuna bast?.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

??lerinyolunda gimedi?ini farkeden uça??n as?l pilotu olay? farketti ve müdahale ettiuça?? normal bir ?ekilde piste yakla?t?. ?ni? yapt??? s?rada uça??n gazkollar?n? kesti ve uça??n sol motorunda ki motor frenini kapatt?. Bu olaydakien ince ayr?nt?lardan biri uça??n sa? motorun reverse’si çal??m?yordu ve bilinenbu duruma kar?? bir emniyet k?s?tlamas? uygulanmam??t?.FAC?AOLAB?L?RD?Ankara –Trabzon seferi yapan uçakta kimsenin burnunun bile kanamamas? bir mucize oldu.

Uçakta tam 162 yolcu vard? ve 6 mürettebat bulunuyordu. Uça??n çamur olantopra?a saplanm?? olmas? olas? bir faciay? önlemi? oldu.  

x

Hi!
I'm Katy!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out