AbstractThe purpose of this study is to get an understanding of the physics behind golf, so one can fully understand how golf works.

The main focus will be on how the golf ball can travel as far as possible and how the flight of the golf ball changes in the air.The study will be a meta-analysis, and I have collected information from different sourcesIntroduktionGolf är en sport relativt många har hört talas om, sett, eller spelat. En bollsport som tycks se enkel ut i första hand, men som är i själva verket komplex.

Nationalencyklopedins definition av golf är “ett precisionsspel med klubba och boll på särskilda banor, där det gäller att slå bollen i hål med så få slag som möjligt.”  I golf är det en hel del som kan gå fel med tanke på den hastighet som klubban rör sig i, vinklarna och andra yttre förutsättningar.I projektet ska golfens simpla fundament plockas isär för att få ge mer vetenskaplig förståelse till hur och varför golfbollar reagerar som de gör. Varför skruvar sig bollen till höger och vänster? Hur kommer det sig att golfare kan slå så långt? Utrustningen som används i golf ska också undersöka. Varför har golfbollar gropar som täcker hela dess yta?  Metod och KällkritikInom det ämnesområde som valts att undersöka fann jag att källor i form av litteratur vara mest lämplig att samla information ifrån, dels för att utbudet verkade vara skapligt inom det valda ämnet samt dess pålitlighet.

För att hitta användbara böcker avsedda till ämnet söktes dessa upp i databaser för att först få en överblick på utbudet och därefter kunna sortera ut dem efter relevans och innehåll.   4.1 KällkritikValet av källmaterial för detta projekt består av en blandning mellan litterära texter och Internetkällor, därav de litterära texterna är skrivna som avhandlingar samt facklitteratur.  Nackdelen som kan förekomma när man använder sig av litterära verk är att man är någorlunda bunden till just den boken och vid osäkerhet inte mycket att jämföra med. Av den anledningen har Internetkällor kommit till bruk, just för att kunna jämföra innehållet samt att fylla på med information som inte funnits med i böckerna. Eftersom författarna till det tidigare skrivna arbetet varit noga med att källhänvisa varje del av arbetet kan man utgå ifrån att texten är tillförlitlig.

Det är dock svårt att veta om varenda detalj stämmer fullt ut i och med att en stor del av informationen är tagna ur ett flertal olika böcker vilket gör det svårt om man vill kolla upp källorna. Böcker är till skillnad från internet inte lika lättåtkomliga.HuvudtextGolfsvingenMålet som en golfspelare har när den svingar, utöver att få kontakt med bollen, är att svinga på ett sätt som skapar så mycket fart i klubban som möjligt innan “impact”. Svingen innan man träffar bollen kan bli är byggd på tre frekvenser; den första är då man dra bak klubban för att sedan ta upp den så att klubban är parallell till marken och sist när den tas ner för att träffa bollen.Fig 1.  En illustrativ bild av de 3 stegen i en golfsvingI svingen i Fig.1 finns det två element som bygger upp svingen och leder till ökad hastighet i klubban.

Den första är en dubbelpendel effekt, vilket är när golfaren vrider på sina axlar och handleder vilket skapar två stycken sammankopplade pendlar. De två länkade pendlarna i modellen kan ses i fig. 2. Den övre röda delen av figuren representerar pendeln som handleden skapar och klubban. Medans den undre blå visar axelrotationer samt armen. Ner svingen i figuren inleds med att axeln vrids och vinkeln från start punkt minskar medans pendeln som handlederna förblir densamma fram till mitten av ner svingen då även den börjar releasa. Det är inte förrän precis vid träffögonblicket som de bägge pendlarna rättar ut sig. Fig 2.

 En illustrativ bild av de 3 stegen i en golfsvingFig 3.  En illustrativ bild av de 3 stegen i en golfsvingI fig.3 ser vi en ner sving i golf som likt fig. 2 visar svingens dubbelpendel. Vinkeln till den nedre pendeln, ?, i bilden är vinkeln som skapas medan genom axelrotationer och , ?, representerar den övre pendeln som handlederna skapar.

För att slå längre enligt dubbelpendel effekten krävs det att man roterar axlarna maximalt samtidigt som man vrider på handled, i toppen av baksvingen. Med en ökad axelrotation och att öka handledsvinkel krävs det bättre timing för att få en bra kontakt med bollen.  (http://raypenner.com/golf-physics.pdf) https://phys.

org/news/2006-12-physics-reveals-key-great-golf.htmlDet andra elementet som tillför den stora mängd kraft och fart som genereras i en golfsving är en centrifugal kraft och gravitationskraften. När en golfare svingar en klubb är den i form av en cirkel i och med axelrotationa, enligt centrifugalkraften skapas en tröghetskraft som går ut ur klubbhuvudet. I golfsvingen gäller formeln F=mv^2 rsom förklarar den kraft som  centrifugalkraften motsvarar. M står för massan av klubban, r för den utsträckta arm längden och vinkel handleden skapar, farten v är den som axelrotationer skapar. Vid handleds vinklar som är spetsigt vinklade medför i en mindre radie.För att en golfare ska ha en så hög centrifugalkraft som möjligt krävs det att den spetsiga vinkel hålls tills ganska sent i ner svingen.

(https://www.tutelman.com/golf/design/swing1.

php)BollflyktDet är ögonblicket när golfbollen och klubbhuvudet sammanstöter varandra som avgör längden på ett slag och dess riktning. Det samband som är mellan klubbans hastighet och vad bollens initialhastighet kommer bli beror på studskoefficienten. Studskoefficienten är en kvot som förklarar två föremåls relativ hastighet före och efter en stöt. (https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/studskoefficient).

När klubbhuvudet kommer i kontakt med bollen vid träffögonblicket kommer bollen att komprimeras av kraften och bollen får ett mer platt utseende. Mängden en boll komprimeras beror på bollens hårdhet ju hårdare en boll är desto mindre komprimeras den och tvärtom med en mjukare boll. Hårdare bollar flyger längre än en mjukare boll eftersom komprimeringen är mindre vilket leder till att den effektivt kan överför mer energi från klubbhuvudet till boll. När bollen träffas av klubbhuvudet överförs den rörelseenergi som skapats i svingen och till lagrad energi i bollen när den försöker återfå sin ursprungliga form. Stöten som sker är oelastisk och all rörelseenergi kommer inte överföras till bollen.

Det finns tre element som bestämmer avståndet som en boll ska färdas efter att golfaren har slagit sitt slag, om man försummar luftmotståndet. Avståndet som en boll kommer att flyga bestämmas av bollens initialhastighet, vinkeln bollen lyfter efter ha slagits iväg från klubban och den spinn som bollen har efter sammanstötningen mellan boll och klubba. Som tidigare nämnt kommer initialhastigheten storlek  Från enkel fysik vet vi alla att en större initialhastighet och större inledningsvinkel kommer att ge ett längre skott, men när vinkeln blir för stor börjar ditt avstånd att minska igen. Den optimala vinkeln för ett enkelt bågproblem för att uppnå maximalt avstånd är 45 grader. Men med golf, på grund av snurra på bollen, luft / vindmotstånd och andra faktorer är denna vinkel generellt mindre (för maximal avstånd) och varierar från en situation till en annan.

 Bra backspin på en boll kommer att orsaka lyft och ger ett längre slag. Nu är det inte endast bollens initialhastighet och utslagsvinkel som kommer att påverkas vid bollträffen. Även bollens framtida luftfärd i sidled kommer att påverkas av hur klubbhuvudet är orienterat i träffögonblicket. Orienteringen för när man slår en slice (bollen skruvar sig till höger) och en hook (bollen skruvar sig till vänster) kommer att presenteras här nedan.GolfbollenDe flesta golfbollar har mellan 300 och 500 gropar, som har ett genomsnittligt djup på ca 0,25mm och varför de har de undrar de flesta.

Groparna i golfbollen, även kända som dimples på engelska kan tros leda till mer luftmotstånd jämfört med en slät boll och bör vara bättre att ha men så är det inte.När golfbollen är i luften finns det två fluid strömmar som kan gå runt den. En fluid ström som kan förekomma är laminärt flöde vilket är när strömmen runt föremålet har ett konstant tryck och hastighet kring bollen.

Den andra är strömmen är turbulent flöde vilket är när hastigheten ändras, riktning och är därför oregelbunden. Dessa två fluid strömmar uppkommer beroende på föremålets form och storlek.                            Fig x.     Figuren till vänster visar hur laminärt flöde över ett slätt klot ser ut medans figuren till höger visar det turbulenta flödet över en golfboll med dimples.I gränsskiktet som uppstår när en fluid strömmar runt ett föremål kan även turbulent flöde förekomma. I fallet av ett klot, eller en boll, resulterar turbulens i gränsskiktet i att separationspunkten förskjuts mot den bakre polen. Detta innebär att de strömvirvlar som orsakas av separationen minskar, och följaktligen också det luftmotstånd som föremålet upplever.

   föremålet bollen i det här fallet skapar en  när kall är nämligen så att det finns två olika typer av flöden kring ett objekt. Det ena är ett välordnat och rent flöde som uppstår då flödet är relativt långsamt och det inte finns någonting som stör det, som t.ex.

groparna i golfbollen. Ett sådant flöde kallas för laminärt. Det andra är dock ett smått kaotiskt flöde som fås vid höga hastigheter eller då flödet störs av yttre omständigheter. Detta andra flöde kallas för turbulent.

I sig ger ett turbulent flöde större motstånd än ett laminärt.När golfbollen rör sig genom luften kommer dessa flöden att uppstå i ett gränsskikt kring denna. Gränsskiktet kan vara av antingen turbulent eller laminär karaktär. Men nu är det så att det kommer att uppstå en separation mellan bollens yta och gränsskiktet.

I hålrummet som då bildas bakom bollen uppstår luftvirvlar och dess hastighet kommer att minska. Ett laminärt gränsskikt är mer benäget till separation än ett turbulent och därmed kommer det turbulenta gränsskiktet att orsaka ett mindre hålrum efter bollen och luftmotståndet minskas . Anledningen till varför groparna är bra är att dessa gör det lättare att skapa ett turbulent gränsskikt kring bollen och det bollen förlorar i själva det turbulenta flödet tar den igen med råge p.

g.a. det minskade hålrummet. Sammanfattande diskussionAtt fysik är en viktig del av golfen kanske inte är så svårt att förstå om man bara tänker efter lite grann. Vid svingen bygger man i princip upp en sorts potentiell energi, lite som en hoptryckt fjäder, som man sedan delvis överför till kinetisk energi i klubbhuvudet just innan man träffar bollen. Sedan kommer en del av klubbhuvudets energi att överföras till bollen som flyger iväg. I luften bromsas bollen upp av luftmotståndet som däremot hålls så litet som möjligt genom att dess yta täcks av gropar som skapar turbulens i luftlagret närmast bollen. Även bollens spinn hjälper till att få bollen att flyga så långt som möjligt, men kan även orsaka att bollen försvinner åt sidan.

Då alla golfspelare är olika kommer man aldrig att t.ex. kunna skapa en boll som passar alla då olika hårdheter på bollen är optimala för olika hastigheter på klubbhuvudet. Vissa bollar är dessutom olika benägna att spinna än andra. En ökad förståelse för hur fysiken inom golfen påverkar ens eget spel borde leda till att man kan förbättra detta.

Men hur mycket fysik man än kan om golf är det än viktigare att träna om man vill bli en bra golfspelare. Det viktigaste är att träna in en bra golfsving som sedan sitter i ryggmärgen utan att man tänker så mycket på det och för att göra detta är det bara repetition som gäller.Utrustningen inom golfen kommer nog aldrig att sluta utvecklas, även om det kanske inte blir sådana stora kliv som när bollar med prefabricerade gropar kom ut på marknaden. Det kommer alltid att finnas någon som upptäcker något nytt material eller en ny konstruktion till golfklubborna eller bollarna som gör att man slår längre och/eller rakare.

Men hur bra utrustning man än har så är ändå träning det viktigaste för att bli en bra golfspelare.

x

Hi!
I'm Katy!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out