Antalya aç?l???na kat?ld?. Karalo?lu, daha sonra di?er in?aatlar?

Antalya Valisi Münir Karalo?lu,
Finike ilçesinde Jandarma Karakolu aç?l???na kat?ld?. Karalo?lu, daha sonra
di?er in?aatlar? devam eden yat?r?mlar? ziyaret etti.

Antalya
Valisi Münir Karalo?lu, Finike ilçesinde aç?l??? yap?lan Merkez Jandarma
Karakolu aç?l???na kat?ld?. Karalo?lu, sonra portakal paketleme tesisini
ziyaret ederek, çal??malar? devam eden yat?r?m yerlerini inceledi.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

GÜVENL?K
H?ZMET?NE ?HT?YAÇ BÜYÜK

Vali Karalo?lu
yapt??? konu?mada y?llard?r özlemle beklenen bir hizmetin aç?l???n?
yapt?klar?n? ve özellikle son zamanlarda meydana gelen güvenlik ihtiyac?n?n
artmas?ndan kaynakl? acil bir ihtiyaç olarak görüldü?ünü aç?klad?. Dünya’n?n
her yerinde bir kaus ortam?n?n ya?and???na dikkat çeken Karalo?lu insanlar?n
ya?anan bu karga?adan dolay? tedirgin olduklar?n? ve güvenlik ad?na yap?lan
hizmetlere ihtiyaç duyuldu?unu belirtti.

ASAY?? OLAYLARI ?NSANLARI BEZD?RD?

Vali
Karalo?lu; bölge insanlar?n?n ya?anan asayi? olaylar?n?n canlar?n? bezdirdi?ini
ifade etti. ?l jandarma komutan? burada alternatif binalar? inceledi ve
belediye ile jandarma aras?nda imzalanan protokol ile belediye buray? yeniden
düzenledi. Konu?mas?n?n devam?nda Karalo?lu, karakolun buradaki güvenli?i
artt?raca??n? ve huzuru temin edece?ini belirtti.

HAVAL?MANI ?HALES? GERÇEKLE?T?R?LECEK

Konu?mas?n?
Akdeniz’in çok zor bir bölge oldu?unu belirterek devam eden Vali Karalo?lu;
co?rafyan?n kendilerini zorlad???n? fakat buna ra?men hükümetin ‘yol
medeniyettir, öyleyse olacak’ kararl???nda oldu?unu ifade etti. Antalya-
Kumluca aras?ndaki yol çal??mas? süratle devam ediyor, Akdeniz Sahil Yolu
projelerinin oldu?unu belirten Karalo?lu, yap?lacak olan havaliman?n?n ihaleye
ç?kaca??n? ve üç tane havaliman? bulunan tek il olacaklar?n?, Antalya’n?n bu
özelli?inin Türkiye’de ilk olaca??n? sözlerine ekledi.

Vali
Karao?lu’nun ard?ndan AK Parti milletvekili Atalay Uslu ve Finike Belediye
Ba?kan? Kaan Osman Sar?o?lu’nun protokol konu?malar?n?n ard?ndan Jandarma
Karakolu’nun aç?l??? yap?ld?.