BAB 1 PENGENALAN1.0       Pendahuluan Kata terbitan daripada perkataan usahawan ialahkeusahawanan. Menurut Kamus Dewan (2014), keusahawanan ini lahir daripadaperkataan usaha yang memberi maksud ikhtiar, daya upaya dan lain-lain perkarauntuk sesuatu pekerjaan dilaksanakan. Dari sudut ahli ekonomi, usahawanmerupakan individu yang melakukan perubahan, pembaharuan serta inovasi denganmenyatukan kesemua faktor buruh, material dan faktor lain bagi menghasilkansesuatu yang lebih bernilai. Tidak ketinggalan juga dari sudut ahli psikologi,usahawan merupakan individu yang dipengaruhi oleh kuasa tertentu sepertikeperluan terhadap sesuatu bagi mengkaji atau mengelakkan daripada kongkonganorang lain.

  Bagi perspektif peniaga,usahawan merupakan pesaing atau suatu ancaman tetapi boleh juga sebagai rakankongsi, pembekal mahupun pelanggan dan mungkin juga individu yang mencarialternatif baru untuk menggunakan sumber dengan secara efisien serta membukalebih banyak peluang pekerjaan. (Mohd Nasrul Hakim, 2015).Bidang keusahawanan sememangnya sudahlama wujud sebagai salah satu pilihan kerjaya. Khususnya pada awal kedatanganislam sudah terbukti bahawa bidang keusahawan adalah kerjaya utama bagi umatIslam. Begitu juga pada masa kini adanya Fakulti Pengurusan Ekonomi dipusat-pusat pengajian yang menjadikan subjek keusahawanan sebagai wajib bagisetiap mahasiswa. Selaras dengan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM)terdapat 10 lonjakan yang diketengahkan dan lonjakan yang pertama adalahmelahirkan graduan holistik berciri keusahawanan dan seimbang.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

Sejak kecil lagi kita biasa mendengarnasihat ibu bapa kita ‘Belajar pandai-pandai masuk universiti, dapat pekerjaanyang baik, dapat gaji bayar hutang dan lebih simpan’. Menurut Nor Fadila MohdAmin & Dzufi Iszura Ispawi (2011), beliau mengatakan bahawa pekerjaan yangbaik tersebut adalah kerja kerajaan ataupun kerja di bawah syarikat yang besardan ternama yang menawarkan gajji yang besar. Tambahan pula selepas bersaraindividu yang bekerja kerajaan dan kerja di bawah syarikat besar mempunyaipelan pencen mahupun pelan Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP) maka inimenambahkan lagi keyakinan untuk bekerja di tempat-tempat yang dinyatakan tadi.

Di peringkat Institut Pengajian Tinggi(IPT), telah diperluaskan lagi pendedahan dan kesedaram terhadap keusahawanan.Pelajar ditawarkan subjek dan kursus keusahawanan supaya pelajar dapatmengenali konsep dan teori asas keusahawanan. Untuk melahirkan seorang usahawanperlu menyediakan kefahaman tentang pelbagai takrif-takrif keusahawan, sifatkeusahawanan serta pengetahuan dan kemahiran yang diperlukan oleh seorang usahawan.Selain itu, usahawan juga seseorang yang kreatif dan sentiasa berfikiranterbuka dan diluar kotak untuk menghasilkan sesuatu yang luar biasa dansentiasa manfaatkan masanya.Kementerian Pengajian Tinggi (KPT) telahmelancarkan dasar pembangunan keusahawanan Institut Pengajian Tinggi pada 13April 2010 bertujuan bagi menggalakkan pendidikan dan pembangunan keusahawananyang lebih terancang dan holistik dalam kalangan Institut Pengajian Tinggi(Pelan Strategik Pendidikan Tinggi Negara 2011-2015, Kementerian PengajianTinggi Malaysia). Oleh itu, bidang keusahawanan perlu diceburi oleh parapelajar di setiap institusi pengajian tinggi di Malaysia kerana telah mendapattempat di dalam sistem pendidikan negara.

Para majikan pada masa kini amnyamemerlukan pekerja yang mempunyai pelbagai kemahiran maka keterlibatan pelajardi dalam aktiviti keusahawanan akan membolehkan mereka menguasai pelbagaikemahiran. Datuk Seri Mohamed Khaled Nordin iaitu bekas Menteri PengajianTinggi yang lalu telah mengumumkan yang dasar berkenaan mempunyai enam terasstrategik. Salah satunya adalah menubuhkan pusat keusahawanan di setiap IPTuntuk menilai, merancang, menyelaras dan memantau program serta aktivitipendidikan keusahawanan (Kementerian Pengajian Tinggi, 2010).Di Institut Pengajian Tinggi, ilmukeusahawanan perlu diterapkan khususnya di Universiti Pendidikan Sultan Idrissecara berterusan agar mereka tidak lagi bergantung dan mengharapkan sepenuhnyakepada kerja makan gaji apabila bergraduasi. Kenyataan ini disokong oleh Buang(20080 yang menyatakan mentaliti seseorang pelajar akan bertukar apabila merekamenceburi aktiviti keusahawanan membolehkan mereka bekerja sendiri daripadabekerja makan gaji.Aktiviti keusahawanan juga tidak hanyadi peringkat fakulti malah di kampus-kampus masing ada menglibatkan pelajarbagi pendedahan kepada mereka dalam pelbagai kemahiran. Antarakemahiran-kemahiran berikut khusus di dalam keusahawanan seperti tujuhkebolehan untuk mengenal pasti peluang perniagaan dan kebolehan untuk merangkaperancangan perniagaan. Universiti Pendidikan Sultan Idris juga menganjurkanpelbagai aktiviti keusahawanan adalah untuk mencambahkan minat terhadap budayakeusahawanan selain untuk mencungkil bakat sedia ada yang wujud dalam diripelajar.

   1.1       LatarBelakang MasalahPada era kini, segelintir masyarakat masih lagiwas-was untuk menceburi bidang keusahawanan. Permasalahan ini terjadi keranabagi mereka bidang keusahawanan ini tidak memberikan jaminan masa hadapan yangcerah. Menurut Yep (2004), mereka berpendapat bahawa masa hadapan lebih cerahjika bergantung kepada pekerjaan makan gaji dalam sektor awam ataupun swasta.Pendedahan terhadap kemahiran keusahawanan yang kurang sejak bangku sekolahpuncanya berlaku spekulasi seperti ini berlaku.

Penghayatan yang kurang terhadapkonsep dan falsafah keusahawanan dalam individu itu disebabkan  penglibatan dari belia dalam bidangkeusahawanan yang tidak aktif.            Bagaimanapuntidak dinafikan bahawa institut-institut pengajian tinggi kini semakin sedarakan kepentingan mendedah dan menerapkan kemahiran keusahawanan para pelajar.Oleh itu,  pelbagai cara dan alternatifyang dilakukan untuk mendedah dan menerapkan kemahiran keusahawanan kepada parapelajar.

Usaha ini secara tidak langsung dapat meningkatkan minat dan menarikpelajar untuk menceburi bidang keusahawanan. Malangnya masih ramai pelajar yangtidak memahami konsep keusahawanan dan membuatkan mereka tidak berminat untukmenceburi bidang keusahawanan (Safar,2000). Hal ini terjadi disebabkan bidangkeusahawanan kurang penglibatan para graduan kerana kemahiran keusahawanantidak cukup untuk membuatkan mereka yakin untuk berniaga.  Perkara seperti ini berlaku disebabkanbeberapa faktor utama seperti kemelesetan ekonomi, kos tetap yang tinggi dankekurangan modal (Rohaizat,2002).             Sepertiyang di ketahui umum sistem pendidikan adalah satu platform yang dapatmenerapkan kemahiran keusahawanan yang penting. Usahawan bukan sesuatu yangdapat diwarasi melalui faktor genetik seperti ibu atau bapanya adalah seorangusahawan maka ciri-ciri usahawan itu telah ada dalam tubuh badan anak tersebut.

Faktor genetik bukan satu sumbang untuk mencipta usahawan baru tetapi adalahdidikan dari usia muda lagi, sokongan pendidikan dan keluarga.             Usahawantidak boleh dilahirkan dengan sendirinya, ciri-ciri usahawan perlu dibentukdengan pelbagai kemahiran dan proses yang ada dalam pembangunan usahawan makaterlahir akan seorang usahawan. Menurut Zakaria (2004), penting untuk seseorangindividu mempunyai minat dan kemahiran untuk menceburi sesuatu bidang.Ciri-ciri keusahawan menjadi pandangan, pegangan dan perjuangan yang perludihayati dan diamalkan untuk masa hadapan.

Ciri-ciri usahawan yang dimaksudkanadalah optimis, bermotivasi, bertanggungjawab, berkeupayaan mengorganisasiidea-idea, bekerja kuat, berorientasikan pada keuntungan dan berkualiti.Usahawan yang mempunyai matlamat yang jelas dan mengamalkan kesemua ciri-ciritersebut akan terus bersemangat  danbermotivasi.            MenurutZainal et.al (2007), individu yangingin menceburi bidang keusahawanan perlu ada ciri-ciri yang penting iaitu:i.                   Fleksibelii.                 Berkomitmeniii.               Mancari maklumativ.

               Inisiatifv.                 Mencari maklumatbalasvi.               Memastikan mutukerja yang tinggivii.             Menyakinkan oranglainviii.           Tegasix.               Membuatperancangan sistematikx.                 Melihat danmerebut peluangxi.               Bermotivasixii.

             Kreatif daninovatifxiii.           Bertanggungjawabxiv.           Berdikarixv.             Beranimengharungi cabaranOleh itu, kajian ini diperlukan untukmengkaji sejauh mana tahap penguasaan kemahiran keusahawan yang telah dikuasamahasiswa mahasiswi di institut pengajian tinggi dalam menceburi bidangkeusahawanan. Selain itu, kajian ini juga dilakukan untuk melihat terdapatperkaitan di antara kemahiran keusahawanan yang telah diterapkan dalam dirimahasiswa mahasiswi dan kecenderungan pelajar menceburi bidang keusahawanan. Diperingkat institut pengajian tinggi juga mereka tidak mengenal pasti bakat yangterdapat dalam diri mereka. Kamahiran keusahawanan perlu diterapkan kepadamahasiswa institut pengajian tinggi agar mereka dapat mengenal pasti bakat  keusahawanan yang ada dalam diri mereka danmenjadi seorang usahawan.1.2             Pernyataan Masalah

x

Hi!
I'm Katy!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out