Bahçeli’den ?hsan Eliaç?k’a “K?z?l Elma” yan?t?

K?z?lelma, pazarda al?n?p-sat?lan elma de?ildir

MHP Genel Ba?kan? Devlet Bahçeli sosyal medyadan ?hsan
Eliaç?k’?n “k?z?l elma ?irk ko?makt?r” aç?klamas?na sert yan?t verdi…

 

Bahçeli, “rezillik” olarak söz etti?i aç?klamas?nda sert bir
tepki göstererek “?u rezilli?e bak?n?z ki, K?z?lelma’y? ?irk gören kripto
münkirler varm??! Bre Allah’tan korkmaz, kuldan utanmazlar, K?z?lelma’y?
biliyor musunuz da ?irk diye yaftal?yorsunuz?” dedi.

 

“KIZILELMA’YI ??RK GÖREN KR?PTO MÜNK?RLER VARMI?”

 

“Ancak içimizde ve d???m?zda suyu buland?rmaya çal??an
bölücüler, az?l? teröristler de bo? durmam??lard?r. Bu odaklar, halk? soka?a
ç?karmaya u?ra??p provokasyonlardan medet umsalar da, nihai olarak hezimet ve
hüsrandan kurtulamayacaklard?r. Türkiye, uluslararas? hukuk ve Birle?mi?
Milletler kararlar? do?rultusunda me?ru müdafaas?n? sonuna kadar icra ve ifa
edecektir. ?stikamet neresi sorusuna K?z?lelma cevab?n? veren kahramanlar
oldukça bu millet, bu devlet, bu vatan ilelebet payidar kalacakt?r.

 

 ?u rezilli?e bak?n?z
ki, K?z?lelma’y? ?irk gören kripto münkirler varm??! Bre Allah’tan korkmaz,
kuldan utanmazlar, K?z?lelma’y? biliyor musunuz da ?irk diye yaftal?yorsunuz?
K?z?lelma’y? duyunca beti benzi atanlar, size ra?men millet olduk, size ra?men
istiklalimizi koruduk. K?z?lelma ülküdür, ülküsüzler anlayamaz. K?z?lelma aleme
nizam iradesinin tezahürüdür, iradesizler tan?yamaz. K?z?lelma Türk milletinin
cihana hakimiyet mefkuresi ve sembolüdür, Türk dü?manlar? tan?mlayamaz,
i?birlikçiler idrak edemez.

K?z?lelma, pazarda al?n?p-sat?lan elma de?ildir. Türk milletinin ilahi s?r gibi
as?rlard?r vicdan?nda ya?at?p büyüttü?ü milli ahlak?, milli asabiyeti, milli
varl???n?n istikbal nurudur. K?z?l ruhlar, kirli emeller, gizil ve kindar
hevesler K?z?lelma’dan gocunsa da, Türk milletinin K?z?lelma’s? vard?r, mutlaka
bir gün ula??lacakt?r.”

 

“AFR?N DEMEK HATAY DEMEKT?R, AFR?N DEMEK K?L?S DEMEKT?R”

 

 

 

 E-ticaretle kazan?n!

??inizi e-ticarete ta??mak için bu 15 günlük ücretsiz demoyu
denemeden karar vermeyin!

E-ticaretle kazan?n!

 Setur erken
rezervasyon

Rezervasyonunu hemen yapt?r, 9 aya varan taksit avantaj?yla
tatilini süper ya?a!

Setur erken rezervasyon

 Spor Yaparken Is?nma

Kavurucu s?caklar?n geride kald??? sonbahar günleri, size de
spora ba?lamak için …

Spor Yaparken Is?nma …

 Sat??lar?n?z?
Artt?r?n

Bu do?al reklam yöntemiyle online sat??lar?n?z?
artt?rabilirsiniz.

Sat??lar?n?z? Artt?r?n

“Merhum Ziya Gökalp bak?n?z ne diyordu: “Zemini
mefkûre, semas? hayal; bir gün gelecek, fakat ?imdilik masal…” K?z?lelma
gidece?imiz, gitmek istedi?imiz, izimizi kaz?y?p ismimizi tarihin aln?na
yazaca??m?z her yerdir. Merhum Niyazi Y?ld?r?m Gençosmano?lu, Malazgirt
Mar??’nda, “K?z?lelma’ya hey K?z?lelma’ya” derken elbette ?’lay-?
Kelimetullah’? hayk?r?yor, Türk milletinin özlemlerini seslendiriyor, milli
hedef ve hayallerinin önünü aç?yordu. ?çimizdeki YPG’lilerin, sa?a sola
konu?lanm?? PKK ve FETÖ art?klar?n?n Türk milletinin ülkülerini karalamas?,
ülke ve ilkelerine kast etmesi imkans?zd?r. Bu alçalma haline te?ebbüs edenler
K?z?lelma’n?n onuruyla manen küle döneceklerdir. Merhum Niyazi Y?ld?r?m
Gençosmano?lu diyor ya: “Gazi alperenler i?e koyulun, gayr? söze vakit az
verilmeli. Bidevi atlara rüzgarca soluk ve y?ld?r?mlarca h?z verilmeli.” Devam
ediyor: “Barak Baba, Sar? Saltuk orada, Hac? Bekta? Veli, Taptuk orada, bir
mübarek vatan yapt?k orada, ki, bir can dilerse bin verilmeli.” Türk milleti
mazluma s???nak, zalime ate?tir. Bu ate?te teröristler Allah’?n izniyle
yanacak, Zeytin Dal? Harekât? huzur ve güvenli?imizi sa?layacakt?r. Çünkü Afrin
demek Hatay demektir, Afrin demek Kilis demektir. Yani vatan demektir.”

 

?HSAN EL?AÇIK NE DEM??T?

 

?hsan Eliaç?k sosyal medyada yapt??? payla??mda, k?z?l
elman?n ?irk oldu?unu söyleyerek, “K?z?l elma’ denen ?ey ?irktir. ‘Türk
cihan hakimiyeti mefkuresi’ymi?… Sen kim oluyorsun da dünyay? ele geçirmeye
kalk?yorsun? Kim dünyay? ele geçirmeye kalk?yorsa Allah’a ortak ko?uyor
demektir. Mülk Allah?nd?r!” demi?ti.

x

Hi!
I'm Katy!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out