Bahçeli’den ?hsan Eliaç?k’a “K?z?l Elma” yan?t?K?z?lelma, pazarda al?n?p-sat?lan elma de?ildirMHP Genel Ba?kan? Devlet Bahçeli sosyal medyadan ?hsanEliaç?k’?n “k?z?l elma ?irk ko?makt?r” aç?klamas?na sert yan?t verdi… Bahçeli, “rezillik” olarak söz etti?i aç?klamas?nda sert birtepki göstererek “?u rezilli?e bak?n?z ki, K?z?lelma’y? ?irk gören kriptomünkirler varm??! Bre Allah’tan korkmaz, kuldan utanmazlar, K?z?lelma’y?biliyor musunuz da ?irk diye yaftal?yorsunuz?” dedi. “KIZILELMA’YI ??RK GÖREN KR?PTO MÜNK?RLER VARMI?” “Ancak içimizde ve d???m?zda suyu buland?rmaya çal??anbölücüler, az?l? teröristler de bo? durmam??lard?r.

Bu odaklar, halk? soka?aç?karmaya u?ra??p provokasyonlardan medet umsalar da, nihai olarak hezimet vehüsrandan kurtulamayacaklard?r. Türkiye, uluslararas? hukuk ve Birle?mi?Milletler kararlar? do?rultusunda me?ru müdafaas?n? sonuna kadar icra ve ifaedecektir. ?stikamet neresi sorusuna K?z?lelma cevab?n? veren kahramanlaroldukça bu millet, bu devlet, bu vatan ilelebet payidar kalacakt?r.  ?u rezilli?e bak?n?zki, K?z?lelma’y? ?irk gören kripto münkirler varm??! Bre Allah’tan korkmaz,kuldan utanmazlar, K?z?lelma’y? biliyor musunuz da ?irk diye yaftal?yorsunuz?K?z?lelma’y? duyunca beti benzi atanlar, size ra?men millet olduk, size ra?menistiklalimizi koruduk.

K?z?lelma ülküdür, ülküsüzler anlayamaz. K?z?lelma alemenizam iradesinin tezahürüdür, iradesizler tan?yamaz. K?z?lelma Türk milletinincihana hakimiyet mefkuresi ve sembolüdür, Türk dü?manlar? tan?mlayamaz,i?birlikçiler idrak edemez.K?z?lelma, pazarda al?n?p-sat?lan elma de?ildir. Türk milletinin ilahi s?r gibias?rlard?r vicdan?nda ya?at?p büyüttü?ü milli ahlak?, milli asabiyeti, millivarl???n?n istikbal nurudur. K?z?l ruhlar, kirli emeller, gizil ve kindarhevesler K?z?lelma’dan gocunsa da, Türk milletinin K?z?lelma’s? vard?r, mutlakabir gün ula??lacakt?r.” “AFR?N DEMEK HATAY DEMEKT?R, AFR?N DEMEK K?L?S DEMEKT?R”    E-ticaretle kazan?n!??inizi e-ticarete ta??mak için bu 15 günlük ücretsiz demoyudenemeden karar vermeyin!E-ticaretle kazan?n! Setur erkenrezervasyonRezervasyonunu hemen yapt?r, 9 aya varan taksit avantaj?ylatatilini süper ya?a!Setur erken rezervasyon Spor Yaparken Is?nma.

..Kavurucu s?caklar?n geride kald??? sonbahar günleri, size despora ba?lamak için ..

.Spor Yaparken Is?nma … Sat??lar?n?z?Artt?r?nBu do?al reklam yöntemiyle online sat??lar?n?z?artt?rabilirsiniz.Sat??lar?n?z? Artt?r?n”Merhum Ziya Gökalp bak?n?z ne diyordu: “Zeminimefkûre, semas? hayal; bir gün gelecek, fakat ?imdilik masal…” K?z?lelmagidece?imiz, gitmek istedi?imiz, izimizi kaz?y?p ismimizi tarihin aln?nayazaca??m?z her yerdir. Merhum Niyazi Y?ld?r?m Gençosmano?lu, MalazgirtMar??’nda, “K?z?lelma’ya hey K?z?lelma’ya” derken elbette ?’lay-?Kelimetullah’? hayk?r?yor, Türk milletinin özlemlerini seslendiriyor, millihedef ve hayallerinin önünü aç?yordu. ?çimizdeki YPG’lilerin, sa?a solakonu?lanm?? PKK ve FETÖ art?klar?n?n Türk milletinin ülkülerini karalamas?,ülke ve ilkelerine kast etmesi imkans?zd?r.

Bu alçalma haline te?ebbüs edenlerK?z?lelma’n?n onuruyla manen küle döneceklerdir. Merhum Niyazi Y?ld?r?mGençosmano?lu diyor ya: “Gazi alperenler i?e koyulun, gayr? söze vakit azverilmeli. Bidevi atlara rüzgarca soluk ve y?ld?r?mlarca h?z verilmeli.

” Devamediyor: “Barak Baba, Sar? Saltuk orada, Hac? Bekta? Veli, Taptuk orada, birmübarek vatan yapt?k orada, ki, bir can dilerse bin verilmeli.” Türk milletimazluma s???nak, zalime ate?tir. Bu ate?te teröristler Allah’?n izniyleyanacak, Zeytin Dal? Harekât? huzur ve güvenli?imizi sa?layacakt?r. Çünkü Afrindemek Hatay demektir, Afrin demek Kilis demektir. Yani vatan demektir.” ?HSAN EL?AÇIK NE DEM??T? ?hsan Eliaç?k sosyal medyada yapt??? payla??mda, k?z?lelman?n ?irk oldu?unu söyleyerek, “K?z?l elma’ denen ?ey ?irktir.

‘Türkcihan hakimiyeti mefkuresi’ymi?… Sen kim oluyorsun da dünyay? ele geçirmeyekalk?yorsun? Kim dünyay? ele geçirmeye kalk?yorsa Allah’a ortak ko?uyordemektir. Mülk Allah?nd?r!” demi?ti.

x

Hi!
I'm Katy!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out