eden uyar?m?n? bask?lar. 2) Potasyum kanallar?n? inaktive eder

eden parasempatik preganglionik no?ronlar, sakral parasempatik c?ekirdek olarak bilinen
sakral ara gri maddenin lateralinde yerles?mis? bir bo?lgede bulunurlar. Parasempatik
pregangliyonik no?ronlar, ventral ko?k u?zerinden uyar?c? tas??y?c? asetilkolin salg?lanan
periferik gangliyonlara ulas??rlar12. Parasempatik sinirlerden salg?lanan asetilkolin ve
mesane duvar?ndaki nikotinik ve muskarinik resepto?rler arac?l?g?? ile mesane kas? kas?l?r
(S?ekil 2.2). Muskarinik resepro?rler mesane duyusu ve motor s?k?s?mas?ndan sorumludur. En
az 5 farkl? alt grup muskarinik resepto?r klonlanm?s?t?r (M1-M5).

Farmakolojik olarak 4 farkl? resepto?r alt grubu bilinmektedir (M1-M4)13.
Resepto?r bag?lanmas? ile ilgili c?al?s?malar M2 resepto?rlerinin ag??rl?kl? olarak
bulundug?unu go?sterse de M3 resepto?rleri de kolinerjik kas?lmaya arac?l?k eder. M3
resepto?rlerinin asetilkolinle uyar?m? IP3 hidrolizini, intraselu?ler kalsiyumun serbest
almas?n? ve du?z kas kas?lmas?n? idare eder. M2 resepto?rlerinin birlikte aktivasyonunun,
M3 stimulasyonuna verilen cevab?n artmas?n? u?c? yolla sag?lad?g?? iddia edilir: 1) Adenilat
siklaz? inhibe eder ve detrusor kas?n?n sempatik uyar?m?n? bask?lar. 2) Potasyum
kanallar?n? inaktive eder 3) O?zelles?mis? katyon kanallar?n? aktive eder12,14. I?drar
depolama lomber sempatikler vas?tas? ile gerc?ekles?ir. Rostral lomber spinal korddan
c??kan sempatik ak?m, mesane ve u?retraya noradrenerjik uyar?c? ve inhibe edici impulslar
go?nderir14. Presakral pleksustan gelen sempatik sinirlerden hem ? hem ? resepto?rlere
etkili norepinefrin salg?lan?r. Beta resepto?leri mesane kas?nda bulunur ve gevs?emeden
sorumludur. ? Resepto?rler ise mesane boynu ve u?retrada bulunur, kontraksiyon
olus?turarak rezistans? artt?r?r. U?retrada iki tu?r ? adrenerjik resepto?r vard?r ( 1 ve 2).
Postsinaptik adrenerjik resepto?rler genellikle ? 1 tipindedir15.Periferal sempatik yollar,
sempatik gangliyon ve hipogastrik sinirler ile pelvik gangliyonlara uzanan komplike bir
yol izler14.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

2.1.3.1. Afferent yollar:

Pelvik, hipogastrik ve pudendal sinirlerdeki afferent aksonlar, bilgileri alt idrar
yollar?ndan lumbosakral spinal korda tas??r. Pelvik ve pudental sinirlerin ana afferent
no?ronlar? sakral dorsal ko?k gangliyonlar?nda (DRG) bulunurken, hipogastrik sinirlerin
afferent innervasyonu rostral lomber DRG’den c??kar. DRG no?ronlar?n?n santral
aksonlar?, alt idrar yollar?ndan duyusal bilgileri spinal kordda ikinci mesajc?ya iletir ve
pudendal sinirlerin visseral afferent lifleri korda girdikten sonra Lissauer yolundan
rostrokaudal olarak ilerler. Mesane hacmi ve mesane kas?lmalar?n?n bu?yu?klu?g?u?nu? o?lc?en
pelvik sinir afferentleri myelinize (A-delta) ve demiyelinize (C) aksonlar? ic?erir. Olas? inflamatuar durumlarda, suprapubik ag?r? ve s?k?s?ma idrar kac??rmas?na neden olan yeni
fonksiyonel afferent yollar olus?turan C liflerinin yeniden yap?lanmas? olus?ur14.
No?rou?rolojinin tarihsel gelis?iminde Ba?rrington’un c?al?s?malar? do?nu?m noktas? olmus?tur.
Go?zlemleme yeteneg?ini kullanarak Barrington, idrar ak?m? ya da u?retran?n bir kateter ile
mekanik olarak uyar?lmas?n?n afferent sinirleri uyarabileceg?i, bunun da kars??l?g??nda
anestezi alt?ndaki kedilerde refleks mesane kas?lmalar?n? kolaylas?t?rabileceg?ini
bildirmis?tir. Bu kolaylas?t?r?c? u?retra mesane refleksinin mesanenin tamamen
bos?almas?na yard?mc? olabileceg?ini ileri su?rmu?s?u?r. Barrington bu refleksin iki eleman?n?
tan?mlam?s?t?r. Bir eleman pudendal sinirdeki somatik afferent yollar ile aktive edilir ve
pontin is?eme merkezini de ic?eren supraspinal mekanizmalar arac?l?g?? ile olus?umu sag?lar.
I?kinci eleman ise pelvik sinirdeki visseral afferent yollar ile aktive olur spinal refleks
mekanizma ile c?al?s?mas?n? sag?lar12.