Emo als levensstijlEmo’s zienzichzelf als een afsplitsing van de gothic-subcultuur. Veel aanhangers van degothic-subcultuur zijn het daar niet mee eens. Het argument dat zij hiertegengebruiken, is dat gothic voortkomt uit new wave, terwijl de oorspronkelijkeemocore-muziek een aftakking van hardcore punk is.  Voor sommige emo’s gaat het emo zijn alleenom de muziek en alternatieve modestijl. Maar voor de emo’s waarvoor het emozijn echt een lifestyle is zijn er een paar algemene kenmerken.

·        Veelbiseksualiteit·        Veelinternetgemeenschappen·        Vegetarisme·        S’Nachts wakker zijn en overdag slapen·        Ingroepen of helemaal alleen Destereotype emo wordt in de media afgeschilderd als depressief, gevoelig,introvert, verlegen en afgesloten van de maatschappij. In de maatschappij bestaathet vooroordeel dat de emo’s vaker kampen met psychiatrische aandoeningen,zoals aandoeningen die leiden tot zelfmutilatie of zelfs zelfmoord , hoewelniet wetenschappelijk is onderzocht of psychiatrische stoornissen ookdaadwerkelijk vaker voorkomen bij emo’s.Maatregelen tegen emo’sConservatieveleden van de Russische Doema dienden in 2008 een wetsvoorstel in om deemocultuur op scholen en in overheidsgebouwen te verbieden. Zij zien deemocultuur als een gevaarlijke jongerencultuur, die antimaatschappelijk gedragzou veroorzaken en depressie en zelfmoord in de hand zou werken.In maart2012 werden in de streng sjiitische wijk Sadr City in Bagdad emo-jongerengestenigd door religieuze milities.   SceneJongeren uit de emo-scene noemen zichzelf scene-kids, metname wanneer ze wel een emo-uiterlijk hebben, maar niet vergeleken willenworden met de emosubcultuur.

Het gaat dan om het modebeeld en er is weinigverschil tussen de scene-kid en de emo. Er is wel veel verschil tussen de levensstijlen, volgens mensendie de scene-stijl aanhangen. De term ’emo’ wordt hierin vaak gezien alsonwenselijk en soms zelfs als beledigend, omdat het een beschuldiging zou zijndat diegene in zichzelf gekeerd is en sociale hinder heeft en dat er bij depersoon in kwestie mogelijk sprake is van symptomen die op een psychiatrischestoornis duiden, zoals zelfverminking.

Laatste echte subcultuurEmo’svormden misschien wel de laatste echte subcultuur. Het is bekend dat trendsonder jongeren komen en gaan, maar tussen 2003 en 2008 is het de emo-cultuurtoch gelukt om lange tijd een heel groot aantal jongeren te bereiken. Hetspeelde in op de onzekerheden van tieners en speelde een grote rol in hunleven.

Achterafgezien is er bij veel mensen die inmiddels de twintig zijn gepasseerd, meerblijven hangen dan alleen de herinnering aan riemen met spikes, angstaanjagendelyrics en donkere kleding. De emo-cultuur betrof een levensstijl, een duidelijkzichtbare periode in het jonge leven van de emo’s . Geen enkele andererecentelijke trend onder jongeren heeft zo’n diepe indruk heeft achtergelaten.Economische VoordelenDoordat deemo subcultuur zo groot werd kwam er aandacht voor van de buitenwereld.

H&Mmaakte speciale kledinglijnen omdat uit onderzoek bleek dat emo’s veel geldbesteden aan hun imago. Ook andere kledingwinkels begonnen met het verkopen vanskinny jeans, hoodies en andere emo-kleding. Daardoor werd de emo-cultuur ookvoor andere mensen beschikbaar.

x

Hi!
I'm Katy!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out