Günümüz alanlar?Volumetrik Cilt GermeLiftingCilt YenilemeCilt Canland?rmaCilt S?k?la?t?rmaÇene ve

Günümüz ko?ullar?nda ?ehir hayat?n?n stresi, her geçen gün artan güne?in zararl? etkileri ile cilt sa?l???m?z bozulmakta ve erken ya?lanma belirtileri ortaya ç?kmaktad?r. K?sa bir süre öncesine kadar ciltteki ya?lanma belirtilerini ortadan kald?rmak için sadece cerrahi yöntemler uygulanmaktayd?. Anestezi korkusu, hastan?n sosyal ya?am?ndan ve i?inden uzun süre ayr? kalmak istememesi gibi nedenlerle cerrahi yöntemleri tercih etmeyenler için art?k ameliyats?z cilt gençle?tirme uygulamalar? yap?labilmektedir.”Alt?n Frekans ” olarak bilinen Scarlet S ameliyats?z cilt gençle?tirme teknolojilerinde en çok tercih edilen yöntemdir. ABD Silikon Vadisinde geli?tirilmi? Scarlet S  ile cilt alt?na mikro i?neler yard?m? ile radyo frekans enerjisi iletilir. Uzun y?llard?r t?pta güvenle kullan?lan radyo frekans enerjisi Scarlet S cilt alt?nda kontrollü ?s? alanlar? olu?turur. Scarlet S sayesinde ya? ve çevresel etkenlere ba?l? olarak aras? aç?lm?? kolajen lifleri uyar?l?r ve tekrar bir araya getirilir. Scarlet S uygulamas?ndan sonra cilt yeni kolajen üretimine paralel süratle volüm kazanarak genç bir görünüm elde eder.0,5-3,5 mm ‘ye kadar cilt derinli?ine inebilen ve geçti?i bölgenin tamam?na radyo frekans enerjisi verebilen Scarlet S cildin tüm katlar?n? etkiledi?inden epidermis ve dermisteki problemleri ayn? anda tedavi edebilme imkan? sunar. Scarlet S ayn? zamanda mikro i?neler ile cilt alt?na inerken cilt yüzeyini uyararak do?al iyile?me sürecini ba?lat?rlar ve hücre geli?im faktörlerini harekete geçirirler. Scarlet S sonras? cilt canlan?r, yenilenir, ince çizgi ve k?r???kl?klar azal?r, akne skar? dedi?imiz sivilce izleri iyile?ir.Scarlet S kullan?m alanlar?Volumetrik Cilt GermeLiftingCilt YenilemeCilt Canland?rmaCilt S?k?la?t?rmaÇene ve Yüz Hatlar?n?n Belirginle?mesiBoyun ve G?d? Toparlama?nce Çizgi ve K?r???kl?klar?n TedavisiAkne ve Akne Skar? TedavisiGeni?lemi? Gözenek TedavisiYa?l? Ciltlerde Sebum DengelenmesiCilt Tonusunun DüzenlenmesiPigmente Lezyon TedavisiTelenjiektazi TedavisiCilt Çatlaklar?n?n TedavisiYara ?zi TedavisiKol Sarkmalar?n?n GiderilmesiVücut S?k?la?t?rmaScarlet S hangi ya? grubuna uygulan?r?Scarlet S 16 ya? üstü kad?n-erkek tüm cilt tiplerine uygulanabilir.Scarlet S kimlere yap?lmamal?d?r?Cildinde sedef, egzama gibi problemleri olan ki?ilerde hastal???n aktif döneminde Scarlet S yap?lmas? önerilmez.Cildinde uçuk olan ve uçu?a yatk?n olan ki?ilerde de Scarlet S uçuk tedavisinden sonra yap?lmal?d?r.Kan?tlanm?? herhangi bir riski olmamakla birlikte klini?imizde hamilelik döneminde olan ki?ilereScarlet S uygulamas? yap?lmamaktad?r.Scarlet S yaz aylar?nda uygulanabilir mi?Scarlet S uygulamas? yaz-k?? tüm mevsimlerde uygulanabilir.Scarlet S a?r?l? bir uygulama m?d?r?Scarlet S minimum a?r? hissedilen bir uygulamad?r. Scarlet S i?lemden 30 dakika önce uygulanan lokal anestezik krem ile hasta i?leme haz?rlan?r.Scarlet S i?lemi ne kadar sürer?Scarlet S i?lem süresi hastan?n ihtiyac?na ve uygulama bölgesine göre de?i?mekle birlikte ortalama 30-45 dakikad?r.Scarlet S kaç seans uygulan?r?Cildin ihtiyac?na göre Scarlet S seans aral?klar? ve say?s? hekim taraf?ndan belirlenir. 1’er ay ara ile 3 seans idealdir. Ortalama 1 y?l boyunca Scarlet S etkisini sürdürür. 1 y?l sonra hekimin belirleyece?i seans say?s?nda Scarlet S uygulamas?n?n tekrarlanmas? önerilir.Scarlet S etkileri ne zaman görülür??lk etkiler Scarlet S i?leminden hemen sonra görülür, cilt canlan?r ve parlakla??r. Scarlet S uygulamas?n?n etkisi kademeli olarak her seanstan sonra artar.Scarlet S hangi bölgelere uygulan?r?Scarlet S yüzde cilt yenileme, cilt gençle?tirme, yüz germe, cilt s?k?la?t?rma, akne skar? tedavisi, geni?lemi? gözenekler, ince çizgi ve k?r???kl?klar?n tedavisi gibi amaçlarla uygulan?r.Scarlet S boyun-dekoltebölgesinde çene kontürünün belirginle?mesi, g?d? toparlama ve cilt s?k?la?t?rmada kullan?l?r.Scarlet S kollardaüst kol sarkmalar?nda uygulan?r.Scarlet S vücut bölgesinde cilt çatlaklar?nda, bacak içi sarkmalar?n?n giderilmesinde kullan?l?r.Scarlet S ellerde el s?rt?n?n gençle?tirilmesinde uygulan?r.Scarlet S uygulamas?n?n yan etkisi var m?d?r?Scarlet S, t?pta uzun y?llard?r farkl? amaçlar için güvenle kullan?lan radyo frekans enerjisini cilt alt?na iletir. ?oksuz mikro i?ne teknolojisine sahip Scarlet S son derece güvenli bir sistemdir. Uygulama esnas?nda ve sonras?nda hiçbir yan etki olu?maz. Scarlet S uygulamas? sonras?nda 1-2 saat sonra geçen hafif bir k?zar?kl?k olu?mas? normaldir.Scarlet S uygulamas?ndan sonra nelere dikkat edilmelidir?Scarlet S uygulamas?ndan sonra 1 hafta boyunca cildin yo?un bir ?ekilde nemlendirilmesi gerekir. Birkaç gün boyunca peeling gibi soyucu etkisi olan i?lemlerden ve kremlerden kaç?n?lmal?d?r. Düzenli olarak güne? koruyucu kullan?lmal?d?r. Scarlet S uygulamas?ndan hemen sonra hasta sosyal ya?am?na geri dönebilir, makyaj yapabilir.Scarlet S uygulamas?ndan 30 dakika önce lokal anestezik krem uygulanarak hasta i?leme haz?rlan?r. ??lem hastan?n ihtiyac?na göre de?i?mekle birlikte yakla??k 30-45 dakika sürmektedir. Scarlet S uygulamas? esnas?nda ve sonras?nda hiçbir yan etki olu?maz. Uygulamadan sonra hafif bir k?zar?kl?k olu?ur. 1-2 saat sonra k?zar?kl?k kaybolur. Hasta ayn? gün makyaj yapabilir, sosyal ya?am?na hemen geri dönebilir. Scarlet S’ in  1’er ay ara ile 3 seans ard arda uygulanmas? idealdir.