Hindistan’? kar??t?ran film gösterime girdi

Film konusu, bir Türk Sultan?n, Rani Padmini ad?nda bir kraliçeye olan a?k?n?
anlatan 1540 tarihli Padmavat ?irinden al?nd?.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

Delihi’nin Türk Sultan? Alaeddin Halaci döneminde geçen tart??mal? film “Padmaavat”,
yo?un güvenlik önlemleri alt?nda gösterime girdi, ülke yeniden kar??t?

Padmavat kar??t? göstericiler, ülke genelinde yüzlerce araç, otobüs ve
motosikleti ate?e verdi, baz? sinema ve tiyatro salonlar?n? yakt?.

Ayr?ca baz? yollar eylemcilerce trafi?e kapat?ld?.

Polisle çat??an çok say?da gösterici gözalt?na al?nd?.

A??r?l?k yanl?s? Hindu Rajput gruplar?, filmin çekim a?amas?nda da eylemlerini
devam ettirmi?ti.

Konusu 16. yüzy?ldan kalma Sufi ?iiri “Padmavat” üzerine in?a edilen
“Padmavati”, Delhi’nin Türk Sultan? Alaeddin Halaci taraf?ndan
yakalanmaktansa kendisini öldürmeyi seçen cesur ve güzel Rajput kraliçesinin
kurgulanm?? maceras? anlat?l?yor.

Filmin yönetmen koltu?unda oturan ve çok say?da tehdit alan Sanjay Leela
Bhansali, filmdeki ana karakterler aras?nda romantik bir ili?ki varm?? gibi
göstererek tarihi çarp?tmakla ele?tirilirken, Bollywood’un ünlü yönetmeni bu
iddialar? reddediyor.

Daha önce filmin gösterimine getirilen yasak, Yüksek Mahkeme taraf?ndan 4
eyalet hariç kald?r?ld?.

Ayr?ca Film Sertifikasyon Merkez Yönetim Kurulu (CBFC) taraf?ndan onaylanan film,
25 Ocak’ta gösterime girdi.

1 Aral?k’ta vizyona girmesi planlanan filmin gösterimi, gelen tepkiler üzerine
ertelenmi?ti.

Bu arada mahkeme karar?na ve al?nan yo?un güvenlik önlemlerine ra?men, ?iddetin
artmas?ndan endi?e eden baz? sinema sahipleri filmin gösterilmemesi yönünde
tav?r ald?.

Alaaddin Halaci ve Padmavat ?iiri

Halaci Hanedan?n?n en güçlü hükümdar? olan Alaaddin Halaci, 1296 – 1316 y?llar?
aras?nda hüküm sürmü?tür.

Alaeddin Halaci, Delhi Sultan? olan Celaleddin Firuz Halaci’nin ye?eni ve
damad?yd?. Celaleddin Firuz Halaci Aladdin’i Allahabad ?ehrinin yak?nlar?ndaki
Kara ?ehrinin valisi olarak görevlendirir.

Alaeddin Halaci, tahta geçebilmek amac?yla 1296 y?l?nda amcas?n? öldürür. Ancak
öldürülen sultan?n e?i Melike Cihan o?lu Rüknettin Halaci’yi tahta ç?kartmak
ister. Egemen oldu?u Kara ?ehrinden Delhi’ye yürüyen Alaeddin 3 Ekim 1296
tarihinde ?ehre girer ve kendisini sultan ilan eder. Öldürülen sultan?n
o?ullar? kör edilir ve e?i de hapse at?l?r.

Alaeddin Halaci’nin 1303 y?l?nda gerçekle?tirdi?i Chittor seferini Kral Rawal
Ratan Singh’in çok güzel oldu?u rivayet olan kraliçesi Rani Padmini için
yapt??? ileri sürülür. Onun bu a?k? Malik Muhammad Jayasi taraf?ndan Awadhi
dilinde yaz?lan 1540 tarihli Padmavat adl? ?iirde anlat?l?r.

x

Hi!
I'm Katy!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out