Hindistan’? kar??t?ran film gösterime girdiFilm konusu, bir Türk Sultan?n, Rani Padmini ad?nda bir kraliçeye olan a?k?n?anlatan 1540 tarihli Padmavat ?irinden al?nd?. Delihi’nin Türk Sultan? Alaeddin Halaci döneminde geçen tart??mal? film “Padmaavat”,yo?un güvenlik önlemleri alt?nda gösterime girdi, ülke yeniden kar??t?Padmavat kar??t? göstericiler, ülke genelinde yüzlerce araç, otobüs vemotosikleti ate?e verdi, baz? sinema ve tiyatro salonlar?n? yakt?.Ayr?ca baz? yollar eylemcilerce trafi?e kapat?ld?.Polisle çat??an çok say?da gösterici gözalt?na al?nd?.A??r?l?k yanl?s? Hindu Rajput gruplar?, filmin çekim a?amas?nda da eylemlerinidevam ettirmi?ti.Konusu 16. yüzy?ldan kalma Sufi ?iiri “Padmavat” üzerine in?a edilen”Padmavati”, Delhi’nin Türk Sultan? Alaeddin Halaci taraf?ndanyakalanmaktansa kendisini öldürmeyi seçen cesur ve güzel Rajput kraliçesininkurgulanm?? maceras? anlat?l?yor.Filmin yönetmen koltu?unda oturan ve çok say?da tehdit alan Sanjay LeelaBhansali, filmdeki ana karakterler aras?nda romantik bir ili?ki varm?? gibigöstererek tarihi çarp?tmakla ele?tirilirken, Bollywood’un ünlü yönetmeni buiddialar? reddediyor.

Daha önce filmin gösterimine getirilen yasak, Yüksek Mahkeme taraf?ndan 4eyalet hariç kald?r?ld?.Ayr?ca Film Sertifikasyon Merkez Yönetim Kurulu (CBFC) taraf?ndan onaylanan film,25 Ocak’ta gösterime girdi.1 Aral?k’ta vizyona girmesi planlanan filmin gösterimi, gelen tepkiler üzerineertelenmi?ti.Bu arada mahkeme karar?na ve al?nan yo?un güvenlik önlemlerine ra?men, ?iddetinartmas?ndan endi?e eden baz? sinema sahipleri filmin gösterilmemesi yönündetav?r ald?.Alaaddin Halaci ve Padmavat ?iiriHalaci Hanedan?n?n en güçlü hükümdar? olan Alaaddin Halaci, 1296 – 1316 y?llar?aras?nda hüküm sürmü?tür.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

Alaeddin Halaci, Delhi Sultan? olan Celaleddin Firuz Halaci’nin ye?eni vedamad?yd?. Celaleddin Firuz Halaci Aladdin’i Allahabad ?ehrinin yak?nlar?ndakiKara ?ehrinin valisi olarak görevlendirir. Alaeddin Halaci, tahta geçebilmek amac?yla 1296 y?l?nda amcas?n? öldürür. Ancaköldürülen sultan?n e?i Melike Cihan o?lu Rüknettin Halaci’yi tahta ç?kartmakister. Egemen oldu?u Kara ?ehrinden Delhi’ye yürüyen Alaeddin 3 Ekim 1296tarihinde ?ehre girer ve kendisini sultan ilan eder. Öldürülen sultan?no?ullar? kör edilir ve e?i de hapse at?l?r.

Alaeddin Halaci’nin 1303 y?l?nda gerçekle?tirdi?i Chittor seferini Kral RawalRatan Singh’in çok güzel oldu?u rivayet olan kraliçesi Rani Padmini içinyapt??? ileri sürülür. Onun bu a?k? Malik Muhammad Jayasi taraf?ndan Awadhidilinde yaz?lan 1540 tarihli Padmavat adl? ?iirde anlat?l?r.

x

Hi!
I'm Katy!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out