iPad ???c hãng qu? táo khuy?t ra m?t phiên b?n ??u tiên vào n?m 2010, và thi?t b? này ?ã kh?ng ??nh l?i cho ng??i dùng khái ni?m v? m?t chi?c máy tính b?ng lúc b?y gi?. V?i nh?ng thi?t k? ??p, hi?u n?ng m?nh m?, ph?n m?m ?n ??nh cùng v?i kho ?ng d?ng phong phúIPad luôn là s? ch?n l?a ??u tiên khi ng??i dùng mu?n s? h?u m?t thi?t b? ?áp ?ng t?t nhu c?u làm vi?c c?ng nh? gi?i trí. C?ng b?i vì ch?t l??ng quá t?t mà giá thành c?a iPad th??ng khá cao ??c bi?t là chi?c iPad 4, do ?ó khó có th? ti?p c?n ??i v?i ??i ?a s? ?ông ng??i tiêu dùng. Chính vì th? s? l?a ch?n h?p lý dành cho h? s? là nh?ng chi?c iPad 4 c? v?i giá r? h?n r?t nhi?u.Mua iPad 4 c? ? ?âu r? và mua iPad 4 c? ? ?âu t?t, ?ó ch?c ch?n r?ng là hai câu h?i này ???c ng??i dùng ??t ra khi có ý ??nh s? h?u m?t chi?c iPad 4 c?. Hi?n nay trên th? tr??ng ? Hà N?i và TP. H? Chí Minh. M?t h? th?ng c?a hàng Maxmobile ?ang bán r?t nhi?u m?u iPad 4 c? cùng v?i m?t chính sách b?o hành chu ?áo (nhi?u máy còn b?o hành chính hãng Apple). B?n có th? ??n các chi nhánh c?a trung tâm Maxmobile  ?? ???c tr?c ti?p tr?i nghi?m s?n ph?m và r??c v? chi?c iPad 4 mình yêu thích.T?i sao nên mua máy tính b?ng iPad 4 c? thay vì mua m?i? iPad 4 c? có giá thành r? h?n r?t nhi?u so v?i iPad 4 m?i, m?c giá ch? b?ng 2/3 ho?c th?m chí là m?t n?a, giúp các b?n có th? ti?t ki?m r?t nhi?u chi phí so v?i vi?c mua iPad 4 m?i.M?i chi ti?t v? thi?t k?, hi?u n?ng, tính n?ng c?a iPad 4 c? ??u t??ng ???ng v?i iPad 4 m?i, không h? có s? khác bi?t nào?i?u gì khi?n iPad 4 c? là l?a ch?n hàng ??u c?a b?n? Tuy chi?c ?i?n tho?i iPad 4 c? ???c x?p vào dòng s?n ph?m ipad c? nh?ng v?i th??ng thi?u hi?u n?i ti?ng Apple. Ch?c h?n ?i?u ??u tiên ai c?ng ngh? ??n ?ó là m?t s?n ph?m hoàn h?o. V?i m?t thi?t k? sang tr?ng, ch?t li?u cao c?p, ki?u dáng thi?t k? không bao gi? là l?i  th?i. Bên c?nh ?ó chi?c iPad 4 còn có b? vi x? lý c?u hình m?nh m? hi?n ??i c?a máy giúp cho m?i thao tác s? d?ng c?a ng??i dùng tr? lên d? dàng h?n. T? t?t c? các y?u t? trên giúp ipad 4 c? ?ón nh?n ???c nhi?u s? quan tâm h?n t? nh?ng ng??i có nhu c?u s? d?ng l?i máy tính b?ng c?.iPad 4 c? ch?i game có m??t nh? máy m?i không?Chúng tôi xin kh?ng ??nh v?i b?n r?ng m?i ?ng d?ng ???c ch?y trên iPad 4 c? s? m??t mà ??n khó tin. Ng??i dùng s? không g?p ph?i tình tr?ng gián ?o?n trong khi s? d?ng nh?: xem phim, l??t web, ch?i game,… các tác v? ?a nhi?m s? luôn luôn v?n hành m?t cách m??t mà ngay c? các b?n  ?ã nâng c?p iOS c?a chi?c ipad 4 c? này lên 9.0 v?n hoàn toàn s? d?ng ?n ??nh.Nh?ng kinh nghi?m khi mua ipad 4 c? ?? có ch?t l??ng hoàn h?oKhi các b?n có nhu c?u s? d?ng l?i ipad 4c ? ?i?u ??u tiên các b?n c?n ph?i có nh?ng ki?n th?c c? b?n ?? có th? ki?m tra s?n ph?m tr??c khi mua l?i máy tính b?ng c? ??c bi?t là v?i th??ng hi?u Apple. B?i vì mang th??ng hi?u l?n nh? Apple nh?m qua m?t ng??i d?ng thì có khá nhi?u ??a ch? ?ã l?i d?ng ?i?m y?u này nh?m có th? tráo ??i các linh ki?n c?a máy r?i bán l?i v?i giá khá cao mà ch?t l??ng c?a máy thì không m?t ai ??m b?o là t?t. Chính vì v?y tr??c khi mua b?n c?n ph?i có nh?ng kinh nghi?m riêng cho mình ?? tránh mua nh?m hàng l?m:Ki?m tra ngo?i hình c?a máy: Các b?n nên ki?m tra b? ngoài c?a máy vì v? nhôm c?a các dòng iPad khá m?ng và nh? cho nên vi?c v? bi?n d?ng do va ch?m ho?c r?i r?t ?? l?i là ?i?u không ph?i quá xa l? v?i b?n Ki?m tra ph?n c?ng c?a máy: Tr??c khi mua b?n c?n ki?m tra k? càng các nút và phím b?m nh? nút t?ng gi?m âm l??ng, ngu?n và home trên chi?c ipad c?, ti?p theo là loa, jack c?m tai nghe và pin c?a máyKi?m tra ph?n m?m c?a máy: M?t ?i?u cu?i cùng là b?n c?n ki?m tra nh?ng ?ng d?ng c? b?n c?a máy nh? nghe, g?i, nh?n tin, facetime, và kh? n?ng b?t sóng c?a máy (máy h? tr? m?ng di ??ng 4G)…Lý do nên mua máy tính b?ng iPad 4 c? t?i Maxmobile Trung tâm Maxmobile  nh?p máy tính b?ng, ?i?n tho?i di ??ng c? ??u có s? ch?n l?c, chúng tôi ch? ch?n nh?ng máy có hình th?c còn m?i, không b? móp méo khung vi?n hay tr?y x??c quá nhi?u.Ngoài hình th?c, ch?t l??ng c?a chi?c iPad 4 c? c?ng ???c trung tâm b?o ??m vì ph?i tr?i qua quá trình ki?m ??nh nghiêm ng?t c?a Maxmobile tr??c khi bán ra cho khách hàng.?i?u ??c bi?t là chúng tôi có ch? ?? b?o hành 6 tháng bao g?m c? ngu?n và màn hình (th??ng nh?ng l?i này không ???c b?o hành, khi s?a ch?a s? m?t r?t nhi?u chi phí). Trung tâm còn cung c?p chính sách nâng c?p gói b?o hành lên 12 tháng t??ng t? nh? máy m?i.

x

Hi!
I'm Krystal!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out