Jikadibandingkan dengan karya-karya sejarah Malaysia dalam tempoh abad ke-16 hinggaPerang Dunia II lebih banyak didapati telah diselenggarakan oleh penulis-penulisBarat berbanding dengan penulis tempatan. Namun demikian bukanlah bermaknamasyarakat Melayu belum mempunyai tradisi persuratan.

Tetapi menurut pendapatKhoo Kay Kim, kebanyakan golongan penulis adalah terdiri dripada golongan agamayang lebih cenderung untuk menghasilkan penulisan berbentuk kitab-kitab agamadaripada menghasilkan karya-karya sejarah.1  Penulisankarya-karya sejarah Melayu pada tahap kolonial dapat dilihat dengan penghasilansebuah penulisan yang berjudul Adat Raja-raja Melayu. Meskipunterdapat beberapa versi naskhah ini namun isi kandungan dan bahasanyamenunjukkan ia mempunyai persamaan. Dalam karya ini dimuatkan juga peraturanketurunan bagi golongan atau bangsa raja, gelaran menteri, “Asal-usul NamaMelayu” dan fasal larangan. Muhd.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

Yusof Ibrahim mengklasifikasikan naskah inipenting sebagai sumber sejarah.2  Selepas karya ini, terdapatsebuah tulisan yang berjudul Bahawa Ini Cerita Kapal Asap3,yang merupakan satu karya menceritakan ketibaan kapal asap yang pertama diSingapura. Karya ini mengandungi unsur sejarah iaitu menceritakan sejarah asaldan kegunaan kapal asap. Terdapat juga kritikan sosial yang dimuatkan dalamkarya ini. Bentuk kritikan disampaikan dalam bentuk pesanan, nasihat malahmahukan orang Melayu mengubah sikap dan jangan terlalu mengikut telunjuk danmemuliakan orang Arab. Sungguhpun begitu, karya ini bukanlah sebuah karyapensejarahan yang lengkap, namun catatan tentang kapal asap itu boleh dianggapsebagai sejarah, manakala kritikan sosial yang terkandung dalam karya ini jelasmemaparkan keadaan atau minda masyarakat Melayu pada ketika itu.1 Khoo Kay Kim, Pensejarahan Malaysia,Syarahan  Tun Seri Lanang…hlm.

3. Menurut beliau terdapat dua faktoryang mendorong seseorang penulis mengarang: (a) ingin menyebarkan ajaran danpengetahuan agama , (b) bagi mengharumkan keagungan sesuatu wangsa ataupemerintah.2 Muhd.

Yusof Ibrahim, PensejarahanMelayu 1800-1960,Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur, 1994…hlm. 78.Karya ini memberi gambaran tentang struktur masyarakat dan upacara yangdiamalkan oleh golongan atas masyarakat Melayu tradisi.3 Karya ini ditulis dalam tulisan jawisetebal 86 halaman pada tahun 1830 Masihi tetapi tiada dinyatakan namapengarangnya. Ada pendapat yang mengatakan bahawa karya ini dihasilkan olehAbdullah Munshi berdasarkan kata awalannya yang dinyatakan : ” aku dipanggiloleh tuan-tuan Inggeris yang diam di dalam negeri Singapura pergi melihat kapalasap yang baru datang dari negeri Inggeris yang bernama “Sisteris”. Lihatibid.

, hlm. 78

x

Hi!
I'm Katy!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out