KETEN TOHUMU

 

            Keten tohumu
yüksek oranda çoklu doymam?? ya? asitleri, dü?ük oranda doymu? ya? asiti,
yüksek oranda lifle birlikte  100 gr.
keten tohumu ise yakla??k 450 kcal. Keten tohumunun amino asit profili soya
ununa benzer özellikler gösterir. ?çerdi?i n-3 ya? asiti oran?, (Omega-6 n?n
yakla??k dört kat?d?r) çözünebilir ve çözünemez liflerce zenginli?i ve bir
çe?it bitkisel östrojen olan lignanlar?n en zengin kayna?? olmas? nedeniyle
k?ymetli bir besin kayna??d?r. ?çerdi?i lifin yakla??k olacak üçte ikisi suda
çözünemeyen, geri kalan?ysa çözünen lif özelli?ini ta??r.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

Keten tohumunda bulunan suda çözünür lifler  kan ?ekeri seviyesini korur, kolesterol
seviyesini dü?ürürler. Beslenmedeki yüksek lif miktar?n?n kanser önleyici
etkileri de söz konusudur.

Beslenmede ideal ya? asiti dengesini sa?lamak için, ana ya??m?z?
tekli doymam?? ya? asiti oran? yüksek zeytinya?? olarak seçmeli, doymu? ve
transya?lar? (hidrojene) minimuma indirmeli, tah?la – ekme?e ba?l?l???m?z?
dü?ürmeli, bol bol ye?il yaprakl? g?dalar tüketmeli ve mutfa??m?z? keten
tohumuyla takviye edilmelidir.

Keten tohumu içerdi?i alfa-linolenik asit (n-3 ya? asitlerinin
en önemli üyesi) aç?s?ndan besinlerin en zenginidir.  ?yi kolesterolü yükseltir, yüksek tansiyonda
dü?ürücü etki yapar, kan?n p?ht?la?ma e?ilimini azalt?r, plazma trigliserid
düzeyini, aritmi riskini azalt?r. Dolay?s? ile alfa-linolenik asitin koroner
kalp hastal??? riskini azaltt??? tespit edilmi?tir. Suda çözünmeyen lifler
d??k? yo?unlu?unu artt?rarak, ba??rsak geçi? zaman?n? azaltarak kab?zl???
önleyici, ba??rsaklar? yumu?at?c? etki yaparlar.

 Keten tohumu üzerine
yap?lan ara?t?rmalar, düzenli keten tohumu kullan?m?n?n dolay?s? ile alfa
linolenik ya? tüketiminin, arteriosk?lerozun (damar sertli?i) geli?mesini önleyebilece?ini,  göstermektedir. n-3 çe dengeli beslenmenin
kanseri engelleyici özellikleri de tespit edilmi?tir.

Keten tohumunu do?al ürün dükkanlar?ndan veya aktarlardan temin
edebilirsiniz. Tazeli?ini anlamak için çimlenip çimlenmedi?ine bakabilirsiniz,
e?er çimlenmiyorsa ald???n?z yere iade ediniz. Keten tohumlar? sert oldu?undan
dikkatli bir çi?nemede bile yeterince ö?ütülemeyebilirler, bu da yeterince
sindirilmeden vücuttan at?lmalar?na sebep olur. Ö?ütülmü? keten tohumunun
sindirimi çok daha kolayd?r. Keten tohumu taze oldu?u takdirde biyoyararl?l???
yüksektir.Keten tohumu oda s?cakl???nda bir y?l tazeli?ini korur. Günlük
1880-2000 kalori alan bir bireyin 1 çorba ka???? keten tohumu kullan?m? n-3
ya?  asitleri aç?s?ndan yeterli katk?y?
sa?layacakt?r.

x

Hi!
I'm Katy!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out