O düzenin aksine kad?nlar?n da erkekler ile ayn?

O dönemde en ileri medeniyet olarak bat?n?n göze çarpmas?, cumhuriyet sonras? devrimlerde bat?ya benzeyerek ça?da?la?ma ihtiyac?n? da beraberinde getirmi?tir. Bu yüzden bu dönemde e?itimin temelinde ak?lc? ve gerçekli?e dayanan laik ve ça?da? bir e?itim sistemi ile ümmet toplumundan, art?k o günün bir vazgeçilmez bir ?art? olan millet toplumuna yöneli? sa?lanmak istenmi?tir. Özellikle kad?nlar?n Millî Mücadelenin kazan?lmas?nda yads?namaz katk?da bulundu?unun fark?nda olan Atatürk, Osmanl?’da olan düzenin aksine kad?nlar?n da erkekler ile ayn? haklara sahip olmas? gerekti?ini savunmu? ve bu ideoloji do?rultusunda 1926 y?l?nda okullarda, k?z ve erkeklerin ayn? s?n?fta e?itim görmesini amaçlayan karma e?itim sistemine geçi?i onaylam??t?r. Osmanl? Devlet’inde sadece erkekler okullara gidip e?itim almakta kad?nlar ise ev i?leri ile u?ra?maktayd?lar. Bunun önüne geçmek isteyen Mustafa Kemal karma e?itim sistemi ile vatan?n? seven, ba??ms?z, ça?da? ve laik bir Türk kad?n? profilinin olu?turulmas?nda çaba göstermi?tir.  E?itim ve ö?retimden sa?lanan bu birlikten sonra da yenilikler h?z kesmeden devam etmi?tir. Bir toplumun ça?da?la?mas?n?n tek yolunun, kad?n erkek herkesin e?itim almas? ile olaca??n? söyleyen Atatürk, milli ?uur bilincinin verildi?i ilkö?retimi paras?z ve zorunlu hale getirmi?tir. Bu karar?n al?nmas?n?n temelinde cumhuriyet sonras? yap?lan devrimlerin temelinde halkç?l???n da olmas?ndan kaynakl?d?r. Halkç?l?k anlay??? e?itimde f?rsat e?itli?ini destekleyen okullar?n herkese aç?k ve paras?z olmas?nda görülmektedir. Bunun yan?nda yeni yeti?en neslin kendilerini ekonomik hayatta ba?ar?l? k?lacak birtak?m bilgiler de de?i?en e?itim sistemiyle ö?retilmek istenilmi?tir. E?itimde millile?mek amac?yla yap?lan bir di?er ink?lap ise “Maarif Te?kilat? Kanunun” kabulü ile gerçekle?mi?tir. 2 Mart 1926 y?l?nda kabul edilen bu kanun uyar?nca devletin izni olmadan hiçbir okulun aç?lamayaca?? belirtilip okullarda derslerin ne ?ekilde i?lenece?i hakk?nda düzenlemeler yap?lm??t?r. Yap?lan bu düzenlemelere göre yabanc? okullarda Türkçe, tarih ve co?rafya dersleri zorunlu olup Türk ö?retmenler taraf?ndan ö?retilecekti. Osmanl?’da olan farkl? türden okullarda türlü türlü programlar?n i?lenmesinin böylece önüne geçilmi? ve e?itimde belirli bir standart yakalanm??t?r.   E?itimi bat?y? yakalay?p ça?da? bir medeniyet olma yönünde bir araç olarak gören Atatürk ve arkada?lar?, e?itimin bu özelli?inden dolay? ona kültürel ve siyasi görev yükleyerek milli bir topluma geçi?te kolayl?k sa?l?yorlard?. Bu nedenle ard? arkas? kesilmez ?ekilde e?itimde yeni geli?meler olmaktayd?. Osmanl? Devleti’nde yaz? dili, anla??lmas? ve okunmas? son derece zor olan Arap alfabesi ile yürütülmekteydi. Arapça ö?renmenin güçlü?ünün fark?ndan olan Mustafa Kemal, 1928 y?l?nda Arap alfabesini kald?rarak yerine Latin harflerden olu?an Türk alfabesini getirmi? ve bu alfabenin halk taraf?ndan çabucak ö?renilmesini istemi?tir. Arap alfabesinin b?rak?l?p, Türk alfabesine geçilmesine neden olan unsurlardan biri Türkçenin yaz?ya aktar?l?rken 8 sesli harfe ihtiyaç duyulmas? fakat Arap alfabesinden sadece 3 tane ünlü harfin bulunmas?r. Di?er yandan bu harflerin ö?renimin ve yaz?m?n?n ciddi bir çaba ve süre gerektirmesi ve buna ek olarak matbaalar?n Arapça alfabesiyle yaz?lm?? kitap basmas?n?n zor olmas? di?er sebeplerdendir. Nitekim Türk alfabesine geçilene kadar bas?lan kitap say?n?n 30.000 civar?nda oldu?u, di?er yandan bu kitap say?s?n?n Türk alfabesine geçildikten sonra 16 y?l gibi k?sa bir sürede yakalanm?? olmas? ise Türk alfabesinin Arap alfabesine göre bas?m?n?n kolay oldu?unu ayr?ca e?itim alan?nda yap?lan reformlar?n bilinçli bir nesil yeti?tirmedeki ba?ar?s?na i?aret etmektedir. Tahmin edilece?i gibi bir alfabeyi tümden kald?r?p, yerine yenisini getirmek kolay bir i?lem olmad?. Kültürün ve dilin millile?mesi ad?na yap?lan bu ink?lapta, halk?n yeni harfleri ö?renmesi biraz zaman ald?. 1928 y?l?nda hem kabul edilen bu yeni harfleri ö?retmek bunun yan?nda dü?ük olan okuma-yazma oran?n? yukar?ya çekmek için her kesimden halk?n içinde bulundu?u “Millet Mektepleri” aç?lm??t?r. Cumhuriyet döneminde yap?lan bu yeniliklerin temel amac? bütün vatanda?lar? okur-yazar hale getirerek cahilli?in önüne geçmek oldu?undan dolay? Atatürk’ün ba?ö?retmenli?inde ba?lanan ve devam edilen kurslar ile halka okuma yazma, hesap, vatan sevgisi, sa?l?k gibi konularda bilgi verilmi?tir. Ayr?ca bu döneme yönelik olan bir di?er yenilik ise “Halk Okuma Odalar?n?n” aç?lmas?d?r. Bu dernekler ile halka okuma al??kanl??? kazand?rmas? yolunda mesafe kat edilmi?tir.     Cumhuriyet döneminde yap?lan bütün ink?laplar?n temelinde ça?da?, ak?lc?, gerçekçi, laik, vatan?n? seven, ba??ms?z olan Cumhuriyet’in onurlu vatanda?lar?n? olu?turmak yer almaktad?r. Tarih boyunca birçok medeniyetin be?i?i olmu? ve bu yüzden belirli bir ?rktan bahsedilemeyen Anadolu’da Kürtler, Lazlar, Çerkezler gibi farkl? etnik gruplar boy göstermekteydi. Bu genç Cumhuriyetin içinde dil ve kültür farkl?l??? gösteren bu kadar çok grubu “toprak temeline” dayanan ulusçu bir potada eritmek ?artt?. Bu zorunlu?u gören Atatürk, bu devletin genç vatanda?lar?na anlatmak için tarihin yeniden yorumlanmas?n?n gereklili?inin fark?ndayd? ve bu nedenle talimat vererek 23 Nisan 1930’da ilk ad?yla Türk Tarih Heyeti’nin kurulmas?n? sa?lad?. Sonradan Türk Tetkik Cemiyeti ad?n? alacak bu kurum, Osmanl?’da olan tarih anlay???n?n aksine Türklerin sadece ?slamiyet’i kabul ettikten sonraki bölümüne a??rl?k vermemi? bunun yan?nda bu bölümden önceki bölümü de inceleyerek Türk tarihine ???k tutmu?tur. Ulusla?ma çabas? alt?nda yap?lan bir di?er yenilik ise yeni kurulmu? olan Türk dilinin korumac?l???n? üstlenecek TTK’ye karde? bir kurum niteli?inde olan ilk ad?yla “Türk Dilini Tetkik Cemiyeti” kurulmas? olacakt?. 12 Temmuz 1932 y?l?nda kurulan bu cemiyetin kurulmas?ndaki as?l amaç Türk dilinin sahip oldu?u güzellikleri gün yüzüne ç?karak Türkçeyi di?er diller ile e?it bir konuma getirmekti. Daha sonradan Türk Dil Kurumu ad?n? alacak olan bu kurumun bir di?er amac? ise Türkçeyi di?er dillerinin boyunduru?u alt?ndan kurtar?p yabanc? kelimeleri Türkçele?tirmekti. Bu sayede olu?turulan ortak dilin milli bir benli?in korunmas?nda ve ulusla?maya katk?da bulunaca??na inanan Mustafa Kemal TDK’nin yapt??? çal??malar? sonuna kadar desteklemi?tir. Tevhid-i Tedrisat kanunu ile kapanan medreselerin yerine Avrupa ve Amerika’dan gelen profesörlerin raporlar? do?rultusunda pozitif bilime ve güzel sanatlar? temel alan üniversiteler kurulmu?tur. Güzel Sanatlar?n bir devlet için çok önemli oldu?unu bilen Atatürk bu konuda da baz? yeniliklerde bulunmu?tur. ?lk olarak yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti’nde resim, müzik ve sahne sanatlar?n?n e?itimini veren enstitüler aç?lm??t?r. Bunun akabinde ise Osmanl? Devleti’nden kalma bu konu üzerinde aç?lan okullar modernle?tirilip imkanlar? geli?tirilerek Güzel Sanatlar Akademileri haline getirilmi?tir. Osmanl? Devleti’nde sanat geli?mi? oldu?undan dolay? bu konuda yap?lan yenilikler çok köklü olmamakla beraber daha çok güzel sanatlarda Avrupa’dan gelen yeni metotlar?n ö?retilip kullan?lmas? ?eklinde olmu?tur.  Sonuç olarak inceldi?inde, yeni kurulmu? Türkiye Devleti’nde olan e?itim politikas? millile?meyi savunmaktayd?. E?itimde yap?lan bu kadar yenilikle ba??ms?z, laik ve ça?da? bir toplumun olu?turulmas? ve bu sayede geli?mi? medeniyetlerin yan?nda yer almak hedeflenmi?tir. Aç?kça görülür ki bu ink?laplar?n temelinde ise okuma-yazma oran?n?n art?r?lmas? ve cehaletin önüne geçmek yer almaktad?r. Yeni kurulmu? bir devletin çabucak kalk?nmas?n? sa?lamak için okullarda nitelikli, mesleki ve teknik bilgisi yüksek vatanda?lar yeti?tirmek amaç edinilmi?tir. Bu sayede ise devletin her kademesinde çal??acak kadrolar?n yeti?ece?i öngörülmü?tür. Bu konuyu destekler nitelikli olan bir di?er konu ise cumhuriyetten sonraki süreçte devletin ekonomik olarak o kadar s?k?nt? içinde olmas?na ra?men yurdun farkl? kesimlerinde farkl? ö?retim düzeylerinden yeni okullar?n aç?lmas?d?r. Sözün özü, e?itim alan?nda bu dönemde yap?lan yenilikler ile diline, kültürüne, tarihine, milli benli?ine ba?l?, ak?lc?, laik, hür bir gençlik yeti?tirilmek istenirken bir di?er yandan %5 oran?nda olan okuma oran? artt?r?larak cehalet ile sava? verilmi?tir.