Piyasadan yar?m milyar lira para alan  Çiftlik Bank ve ayn? sistemde faaliyet gösteren 11 organizasyona dahabakanl?k el koydu.

 ?NCELEMELER? TAMAMLADIKGündemdeki geli?meleri de?erlendiren Tüfenkci, Çiftlik Bank’aili?kin incelemeleri bitirdiklerini söyleyerek “Çal??malar art?k sona?amaya geldi. Reklamlar?n? zaten 3 ay süreyle durdurma karar? vermi?tik. Bununyan?s?ra tüketicileri korumak için bankalar daha hassas davran?yor. Bu sistemle çal??an Çiftlik Bank d???nda 11 tane daha,Türkiye’de çe?itli isimlerle faaliyette bulunan organizasyonlar var” dedi.

B?R SÜRE SONRA ORTADANKAYBOLUYORLARBu tür organizasyonlar?n a??rl?kl? olarak ?zmir, Konya,?stanbul, Ankara gibi ?ehirlerde bulundu?unu dile getiren Bakan Tüfenkçi,sözlerini ?öyle devam etti: “Saadet zinciri sisteminde çal???yorlar. Somutmal al?m-sat?m? olmadan yüksek kâr vaadiyle kand?rarak insanlar? sisteme dahilediyorlar. Sadece 3-4 ay para ödemesi yap?p, sonras?nda gerekçeler öne sürereködeme yapm?yor ve ortadan kayboluyorlar. Bu ?irketleri denetlemek üzere 11müfetti? tan?mlad?k, çal??malar sürüyor. Vatanda?lar?m?z?n gerçek mal al?msat?m? olmayan bu tür organizasyonlara kar?? dikkatli olmalar?n? rica ediyoruz.Bir süre sonra, sisteme dâhil olanlar?n ma?duriyet ya?ad???n? görüyoruz.??TE O ??RKETLER’?NL?STES?Çiftlik Bank sistemine benzer nitelikte faaliyet gösteren, piramitsat?? sistemi olarak nitelendirilen ?üpheli ticari i?lemleri bulunan 11 ?irket’inisimleri ?öyle:Ç?lg?n Tavuklar, Birlik Beraberlik Tar?m Hayvanc?l?k ?thalat ?hracat Sanayi veTicaret A.?, Çiftlikshop, Ekolium Bili?im Yaz?l?m Tar?m Hayvanc?l?kOtomotiv Turizm G?da Lokantac?l?k Sanayi Ticaret A.?, Maden.?m, Ukash?nternet Hizmetleri LTD.?T? , Bizim Tavuklar, Skp Teknoloji Sanal MarketG?da Sanayi ve Ticaret LTD.?T? ,Cashçiftlik, , Elit Çiftlik, , Çiftlikmania 

x

Hi!
I'm Katy!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out