Piyasadan yar?m milyar lira para alan  Çiftlik Bank ve ayn? sistemde faaliyet gösteren 11 organizasyona daha
bakanl?k el koydu. 
?NCELEMELER? TAMAMLADIK
Gündemdeki geli?meleri de?erlendiren Tüfenkci, Çiftlik Bank’a
ili?kin incelemeleri bitirdiklerini söyleyerek “Çal??malar art?k son
a?amaya geldi. Reklamlar?n? zaten 3 ay süreyle durdurma karar? vermi?tik. Bunun
yan?s?ra tüketicileri korumak için bankalar daha hassas davran?yor. Bu sistemle çal??an Çiftlik Bank d???nda 11 tane daha,
Türkiye’de çe?itli isimlerle faaliyette bulunan organizasyonlar var” dedi.

B?R SÜRE SONRA ORTADAN
KAYBOLUYORLAR
Bu tür organizasyonlar?n a??rl?kl? olarak ?zmir, Konya,
?stanbul, Ankara gibi ?ehirlerde bulundu?unu dile getiren Bakan Tüfenkçi,
sözlerini ?öyle devam etti: “Saadet zinciri sisteminde çal???yorlar. Somut
mal al?m-sat?m? olmadan yüksek kâr vaadiyle kand?rarak insanlar? sisteme dahil
ediyorlar. Sadece 3-4 ay para ödemesi yap?p, sonras?nda gerekçeler öne sürerek
ödeme yapm?yor ve ortadan kayboluyorlar. Bu ?irketleri denetlemek üzere 11
müfetti? tan?mlad?k, çal??malar sürüyor. Vatanda?lar?m?z?n gerçek mal al?m
sat?m? olmayan bu tür organizasyonlara kar?? dikkatli olmalar?n? rica ediyoruz.
Bir süre sonra, sisteme dâhil olanlar?n ma?duriyet ya?ad???n? görüyoruz.
??TE O ??RKETLER’?N
L?STES?
Çiftlik Bank sistemine benzer nitelikte faaliyet gösteren, piramit
sat?? sistemi olarak nitelendirilen ?üpheli ticari i?lemleri bulunan 11 ?irket’in
isimleri ?öyle:
Ç?lg?n Tavuklar, Birlik Beraberlik Tar?m Hayvanc?l?k ?thalat ?hracat Sanayi ve
Ticaret A.?, Çiftlikshop, Ekolium Bili?im Yaz?l?m Tar?m Hayvanc?l?k
Otomotiv Turizm G?da Lokantac?l?k Sanayi Ticaret A.?, Maden.?m, Ukash
?nternet Hizmetleri LTD.?T? , Bizim Tavuklar, Skp Teknoloji Sanal Market
G?da Sanayi ve Ticaret LTD.?T? ,Cashçiftlik, , Elit Çiftlik, , Çiftlikmania

 

x

Hi!
I'm Katy!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out