PRP tretman koristi se u svim granama hirurgije, sportskoj medicini, i estetskoj medicini. Visoka efikasnost metode zasnva se na bogatoj koncentraciji trombocitnih faktora rasta. Faktori rasta su proteini koji imaju izuzetan efekat na stimulaciju regeneracije tkiva.

Oslobo?eni iz trombocita, faktori rasta ostvruju svoju ulogu u smislu kontrole migracije ?elija, formiranja novih krvnih sudova, rasta ?elija, diferencijacije ?elija i deponovanja novog tkiva.                 Primena PRP tretman može se primeniti na celom telu I licu, ali i kao tretman protiv poja?anog opadanja i prore?enosti kose.    Prednost    Prednost PRP je što koristi prirodne regenerativne sposobnosti organizma (bez dodataka primesa), zato je bezbedan  za pacijente sklone alergijskim i autoimunim reakcijama organizma.   Kako djeluje PRP na polju estetike? PRP mezoterapija svoje delovanje ostvaruje pokretanjem  lanca brojnih reakcija u svrhu pove?anog stvaranja kolagena i ubrzanja metabolizma tkiva. Pri tome je izrazito jak efekt pomla?ivanja, obnove i oporavka kože od svih dosadašnjih ošte?enja. Koža postaje deblja, znatno otpornija i ja?a.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

Ovaj tretman se pokazao kao visokoefikasan kod podmladjivanja šaka i vrata gde sli?ne metode daju manje izdašne rezultate.       Kakvi efekti se mogu o?ekivati od PRP?  Najbolji izbor pomla?ivanja podru?ja oko o?iju  uklanjanje umornog i beživotnog izgleda lica    jak efekt pomla?ivanja i obnove kože    koža postaje sjajna, deblja i otpornija smanjivanje manjih i srednje jakih nazolabijalnih bora, bora oko o?iju i na vratu   smanjivanje pigmentacije (tamnih fleka) uklanjanje manjih do srednje jakih ožiljaka na koži poboljšanje vlažnosti kože  korekcija volumena kod manje do srednje jakog gubitka volumena  stimulisanje rasta kose kod oba pola                                    Koliko je tretmana potrebno?    Broj tretmana zavisi od stanja kože i mesta tretmana. Uvek treba ra?unati na 2-3 tretmana.

Razmak izme?u tretmana treba da bude 30 dana i više. Kada se vidi efekt tretmana?    Tretman pokre?e kaskadnu reakciju razvoja novog kolagena kojoj  treba vremena da bude vidljiva. Obi?no je potrebno 2 meseca da rezultat postane vidljiv. Kako vreme odmi?e pokrenuta reakcija je sve ja?a, a rezultati upe?aljiviji.

        Kome se preporu?uje PRP mezoterapija?   osobama preko 30 godina starosti    mla?im osobama koje su pretrpile ve?a ošte?enja kože suncem za uklanjanje umornog i beživotnog izgleda lica smanjivanje manjih I  srednje dubokih bora oko o?iju    smanjivanje pigmentacija ispod o?iju    osobama koje žele efikasnu prevenciju starenja  pomla?ivanje lica, vrata, šaka i dekoltea   prevencija starenja osobama koje su sklone alergijama (jer  nema opasnosi od alergjske reakcije)    osobama sa autoimunim bolestima (jer nema opasnosti od autoimmune reakcije organizma)   osobama kojim je potrebna stimulacija rasta kose   

x

Hi!
I'm Katy!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out