Regat svagheten så att jag framför mina kritiker

Regat
Gebrekidan

Kurs:
Omvårdnad2

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

Uppgift nr:
uppgift-4

Datum:
2017-12-27

 

6.1.

Att arbeta
och att hjälpa med människor är bland de främsta bra egenskaperna som jag
påverkar att jag vill jobba inom vården och det gör att jag blir stolt över mig
själv. På mitt jobb brukar jag bemöta vårdtagarna med stor respekt och jag är
också helt medveten om hur jag handskas med deras personliga integritet. På
mitt arbetsplatsen arbetar vi i team oavsett vår erfarenhet och bakgrund. Mina
kamrater ser mig som en glad och rolig att arbeta med. Jag är en person som tar
mina arbetskollegor med försiktighet så att det inte uppstår konflikter med
mina medarbetare vårdtagare. Om jag märker att mina kolleger gör ett bra jobb
brukar jag ge ett beröm.

Jag är svag
för att ge konstruktiva kritiker till mina arbetskollegor på grund att är rädd
för att medarbetarna inte blir ledsna och argsinta, men jag måste bearbeta den här
svagheten så att jag framför mina kritiker på bästa möjliga sätt. Jag vågar
inte vara med omhändertagandet av döda människor. Jag är inte rädd för de döda
men jag har starka känslor som gör mig att bli ledsen men tack vare mina
kollegor som förstår mig räddar mig ur i en sådan händelse.

6.2.

Bestämmelser
om sekretess inom hälso- och sjukvården finns i offentlighets- och
sekretesslagen respektive patientsäkerhetslagen. De här bestämmelserna gäller
även på APL-platsen

Med
sekretess eller tystnadsplikt menas förbud att avslöja uppgift eller Hälsö
tillstånd om en vårdtagare på ett muntligt sätt eller på annat sätt.

Man ska bara
läsa vårdtagarens patientjournal eller vårddokumentation vilka är avsedd för
vårdenheten eller på APL-platsen för att fullgöra arbetsuppgifterna.
Uppgifterna tas med anledningen dels vid vårdtagarens vård och dels vid
samtycke av vårdtagaren. Man ska inte läsa vårddokumentation av egen eller av
en närstående person.

6.3.

Jag har inte
varit med då det äger rum en biståndsbedömning för en vårdtagare på min
APL-Plats. De arbeten som vi gör tjänst till vår vårdtagare är baserad enligt vårdtagarens
vårdplan. Det finns åtta vårdtagare på arbetsplatsen och alla har nästan
likadana vårdplan. Alla behöver hjälp med personliga hygien, matning vid alla
måltider på dagrummet, duschning, förflyttningar från säng till rullstol eller
rullator, städning och tvättning var annan vecka enligt schema, ett tillsynsbesök,
medicinering och såromläggningar på vissa vårdtagare och inköp och post för vissa
vårdtagare Vi hjälper de dygnet runt.  Vi
har bara en vårdtagare som rehabiliteras av sjukgymnasten två gånger i veckan.
Vårdbehovet ökar gradvist på dessa vårdtagare eftersom de är i hög ålder men vi
kämpar för att de ska behålla sina kvarvarande styrkor. Vi hjälper vårdtagarna
med “händerna bakomryggen”.

En vacker
dag vill jag vara med gruppen som tar hand om en biståndsbedömning process på
enskild vårdtagare.

6.4.

 De flesta vårdtagaren och personalen på
äldreboendet är medvetna på varför vi samarbetar för att uppnå det bästa
möjliga sättet dels för att kroppen mår bra och dels för att man klarar det
vardagliga aktiviteter. Boendet har planer för var och en för att vårdtagarna
ska behålla sina förmågor och funktioner. Man ska utforma en rehabilitering process
utifrån vårdtagarens intresse, och vana. Vi motiverar, uppmuntra och stödjer
vårdtagarna i de sysslor som de inte klarar själva, Vi vill inte rehabilitera
de ett rutinmässig så att de inte blir passiva. Man måste kunna förstå att en
daglig tränning medför att man fortfarande kan självständigt klara sin
personliga hygien och andra sysslor. Därmed blir man stolt över sin personliga
integritet. Att man syssla med de aktiviteter som man har intresse för ökar
hjärnans funktions förmåga samt att man psykiskt mår bra. De sysslor som finns
på boendet är att titta på tv, att spela kort, att gå ut ute för promenader
beroende på vädret och någon slags av underhållning då och då. Allt det här
stimulerar vårdtagarens sätt att tänka positivt, att samverka, att vilja leva
längre och att umgås lätt med de övriga med människor. Det är mycket viktigt om
de närstående till vårdtagaren förstår syftet med rehabiliteringen så att
vårdtagaren blir uppmuntrad.

6.5.

Arbetsmiljölagar:

•        
Lagens ändamål är att förebygga ohälsa och olycksfall i
arbetet samt att även i övrigt uppnå en god arbetsmiljö.

•        
Arbetsgivaren skall vidta alla åtgärder som behövs för att
förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa eller olycksfall. En
utgångspunkt skall därvid vara att allt sådant som kan leda till ohälsa eller
olycksfall skall ändras eller ersättas så att risken för ohälsa eller
olycksfall undanröjs.

                      Arbetsgivaren skall beakta
den särskilda risk för ohälsa och olycksfall                  som
kan följa av att arbetstagaren utför arbete ensam.

                      Lokaler samt maskiner,
redskap, skyddsutrustning och andra tekniska                   anordningar
skall underhållas väl.

•        
 En arbetsgivare ska
utan dröjsmål underrätta den myndighet som regeringen bestämmer om dödsfall
eller svårare personskada som har inträffat i samband med arbetets utförande.

                      En arbetsgivare ska också
utan dröjsmål underrätta samma myndighet om            skador
i samband med arbetet

                      som drabbat flera
arbetstagare samtidigt och om tillbud som inneburit                   allvarlig fara för liv och hälsa.

•        
Arbetstagaren skall medverka i arbetsmiljöarbetet och delta
i genom förandet av de åtgärder som behövs för att åstadkomma en god
arbetsmiljö. Han skall följa givna föreskrifter samt använda de
skyddsanordningar och iaktta den försiktighet i övrigt som behövs för att
förebygga ohälsa och olycksfall.

•        
Om arbetstagaren finner att arbetet innebär omedelbar och
allvarlig fara för liv eller hälsa, skall han snarast underrätta arbetsgivaren
eller skyddsombud. Arbetstagaren är fri från ersättningsskyldighet för skada
som uppstår till följd av att han underlåter att utföra arbetet i avvaktan på
besked om det skall fortsättas. Arbetsgivaren är skyldig att utreda orsakerna
till olyckor, sjukdomar och alvarliga tillbud i arbete.

Lagar kring
hälso- och sjukvården:

•        
Med
hälso- och sjukvård avses i denna lag åtgärder för att medicinskt förebygga,
utreda och behandla sjukdomar och skador. Till hälso- och sjukvården hör även
sjuktransporter samt att ta hand om avlidna.

•        
 Målet för hälso- och sjukvården är en god
hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen. Vården skall ges med
respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans
värdighet. Den som har det största behovet av hälso- och sjukvård skall ges
företräde till vården.

•        
Landstinget
får erbjuda den som får hälso- och sjukvård i hemmet (hemsjukvård) läkemedel
utan kostnad.

•        
Landstinget
skall, i andra fall än som avses i 18 c §, erbjuda dem som är bosatta inom
landstinget och som på grund av allvarlig sjukdom eller efter behandling för
sådan sjukdom är i fortlöpande behov därav, förbrukningsartiklar som behövs vid
urininkontinens, urinretention eller tarminkontinens. Förbrukningsartiklar som
avses här får förskrivas av läkare samt av annan hälso- och sjukvårdspersonal
som Socialstyrelsen förklarat behörig.

•        
Patientsäkerhetslagens
syftar till att främja hög patientsäkerhet inom hälso- och sjukvård. I lagen
finns bestämmelser om

•        
    Anmälan av verksamhet (2 kap.).

Om verksamheten helt eller till väsentlig del förändras
eller flyttas, ska detta anmälas till Inspektionen för vård och omsorg inom en
månad efter genomförandet. Om verksamheten läggs ned, ska det snarast anmälas
till inspektionen.

•        
Skyldigheter
för hälso- och sjukvårdspersonal m.fl. (6 kap.).

Hälso- och sjukvårdspersonalen ska utföra sitt arbete i
överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet. En patient ska ges
sakkunnig och omsorgsfull hälso- och sjukvård som uppfyller dessa krav. Vården
ska så långt som möjligt utformas och genomföras i samråd med patienten.
Patienten ska visas omtanke och respekt.

Den som tillhör hälso- och sjukvårdspersonalen bär själv
ansvaret för hur han eller hon fullgör sina arbetsuppgifter.

Den som tillhör hälso- och sjukvårdspersonalen får delegera
en arbetsuppgift till någon annan endast när det är förenligt med kravet på en
god och säker vård.

Den som delegerar en arbetsuppgift till någon annan,
ansvarar för att denne har förutsättningar att fullgöra uppgiften.

 Hälso- och
sjukvårdspersonalen är skyldig att bidra till att hög patientsäkerhet
upprätthålls. Personalen ska i detta syfte till vårdgivaren rapportera risker
för våldsskador samt händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en vård
skada.

Hälso- och sjukvårdspersonalen har motsvarande
rapporteringsskyldighet även när det gäller andra skador än vargskador till
följd av säkerhetsbrister i verksamheten vid en sådan sjukvårdsinrättning eller
enhet som avses.

•        
Inspektionen
för vård och omsorgs tillsyn (7 kap.).

Om det är påtaglig fara för
patienters liv, hälsa eller personliga säkerhet i övrigt, får Inspektionen för
vård och omsorg utan föregående föreläggande besluta att helt eller delvis
förbjuda verksamheten.

•        
Smittskyddslagen
(1 kap.).

                      Samhällets smittskydd
skall tillgodose befolkningens behov av skydd mot            spridning av smittsamma sjukdomar. I denna lag ges
föreskrifter om                    smittskyddsåtgärder
som riktar sig till människor.

•        
Patientdatalagen
(1 kap.).

                      Denna lag tillämpas vid
vårdgivares behandling av personuppgifter inom              hälso-
och sjukvården. I lagen finns också bestämmelser om skyldighet att föra                      patientjournal. Lagen
gäller i tillämpliga delar även uppgifter om avlidna                  personer.

6.6.

Riksdagen
presenterar Halso och sjukvårds förslag som är motioner eller propositioner
vilka härstammar från regeringen och riksdagsledamöter till kammaren. Halso och
sjukvård lagar beslutas av riksdagen och regeringen verkställer riksdagsbeslutet
med hjälp av regeringskansliet och de statliga myndigheterna. Riksdags anslår
till en budget till landsting och kommuner.

Socialstyrelsen
är en statlig myndighet under Socialdepartementet med en bred verksamhet som
rör socialtjänst och hälso- och sjukvård. Socialstyrelsens verksamhet leds av
en styrelse. Socialstyrelsens ledningsgrupp består av generaldirektören och
åtta avdelningschefer.

 

Landstiget
och Regioner

Landsting
styrs av Landstingsfullmäktige som väljs vart fjärde år beslutar om

·        
Landstingsskatt

·        
Ansvaret
för ekonomi och planering. 

Varje landsting har nämnder t.ex.
hälso- och sjukvård osv.

Varje Landsting ska enligt HSL
erbjuda en god sjukvård att dem som bor inom landstinget.

·        
Primärvård
– hushållsstödare, mödra- och barn vård och vårdcentral.

·        
Akutvård
finns på 3 nivåer

1.      Länsdelssjukhus

2.      Länsdelssjukhus (centralalasarettet)

3.      Regionvård

 

Kommunen

Kommunen
ansvarar för frågor som rör när och boendemiljö.

·        
Kommunfullmäktige
fattar beslut om lokala frågor t.ex. skola, vård och omsorg, osv.

·        
Representerande
till kommunfullmäktige väljs var 4:e år.

·        
Kommunfullmäktige
utser representerande till kommunstyrelsen som förbereder och verkställer de
ärenden som fullmäktige fattar beslut om.

Kommunfullmäktige utser också
representanter till olika nämnder.

·        
 Social nämnden ansvarar bl.a. för
äldre-,individ och familjeomsorg och omsorg av personer med
funktionsnedsättningar. 

 

Källförteckning

http://www.sll.se/Global/Jobb/Verksamhetsintegrerat%20lärande/sekretess-for-underskrift.pdf

https://www.vannas.se/default.aspx?di=3536

https://www.hagfors.se/download/18.127c4e481522e39dbf6b309f/1452851591890/Rehabiliterande+f%C3%B6rh%C3%A5llningss%C3%A4tt.pdf

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/halso–och-sjukvardslag-1982763_sfs-1982-763