Scarlet S (Alt?n ??ne)

Günümüz ko?ullar?nda maruz kald???m?z stres, güne?in olumsuz etkileri ve
hava kirlili?i yüzünden her geçen gün cildimiz olumsuz etkilenmekte ve ya?lanma
belirtileri ortaya ç?kmakta. Daha sa?l?kl? ve genç bir görünüm cerrahi
yöntemler ilk etapta önerilse de hastan?n sosyal ya?am?ndan uzakla?mak
istememesi yada anestezi korkusu yüzünden farkl? alternatif aray??lar? gündeme
geldi. Scarlet S tamda bu ihtiyaca yönelik geli?tirilmi? ameliyats?z cilt
gençle?tirme teknolojisi olarak uygulanmakta.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

”Alt?n Frekans ” olarak bilinen Scarlet S ameliyats?z cilt gençle?tirme
teknolojilerinde en çok tercih edilen yöntemdir. ABD Silikon Vadisinde
geli?tirilmi? Scarlet S  ile ki?iye özel
ba?l?klarda bulunan mikro i?neler ile radyo frekans enerjiisi cilt alt?na
iletilir. ??lem s?ras?nda kontrollü ?s? sal?n?m? ile mevcut kolajen lifleri
uyar?l?r ve kal?nla?mas? sa?lan?r. Scarlet S i?lemi uygulamas?ndan sonra tekrar
kolajen üretmeye ba?layan cilt toparlanarak volüm kazan?r ve s?k?la??r.

Derinin istenen derinli?ine kadar inebilen ve hedefledi?i bölgenin tamam?na
radyo frekans enerjisini iletebilen Scarlet S bu sayede ince çizgileri, akne
izlerini ve cildin di?er farkl? sorunlar?n? çözme olana?? sunmaktad?r.

Scarlet S
kullan?m alanlar?

·                  
Volumetrik Cilt Germe

·                  
Lifting

·                  
Cilt Yenileme

·                  
Cilt Canland?rma

·                  
Cilt S?k?la?t?rma

·                  
Çene ve Yüz Hatlar?n?n
Belirginle?mesi

·                  
Boyun ve G?d? Toparlama

·                  
?nce Çizgi ve K?r???kl?klar?n
Tedavisi

·                  
Akne ve Akne Skar? Tedavisi

·                  
Ya?l? Ciltlerde Sebum
Dengelenmesi

·                  
Cilt Tonusunun Düzenlenmesi

·                  
Pigmente Lezyon Tedavisi

·                  
Telenjiektazi Tedavisi

·                  
Geni?lemi? Gözenek Tedavisi

·                  
Cilt Çatlaklar?n?n Tedavisi

·                  
Yara ?zi Tedavisi

·                  
Kol Sarkmalar?n?n Giderilmesi

·                  
Vücut S?k?la?t?rma

Scarlet S
hangi ya? grubuna uygulan?r?

Scarlet S 16 ya? üstü kad?n-erkek tüm cilt tiplerine uygulanabilir.

Scarlet S
kimlere yap?lmamal?d?r?

Cildinde sedef, egzama gibi problemleri olan ki?ilerde hastal???n aktif
döneminde Scarlet S yap?lmas? önerilmez.

Cildinde uçuk olan ve uçu?a yatk?n olan ki?ilerde de Scarlet S uçuk
tedavisinden sonra yap?lmal?d?r.

Kan?tlanm?? herhangi bir riski olmamakla birlikte klini?imizde hamilelik
döneminde olan ki?ilere

Scarlet S uygulamas? yap?lmamaktad?r.

Scarlet S
yaz aylar?nda uygulanabilir mi?

Scarlet S uygulamas? yaz-k?? tüm mevsimlerde uygulanabilir.

Scarlet S
a?r?l? bir uygulama m?d?r?

Scarlet S minimum a?r? hissedilen bir uygulamad?r. Scarlet S i?lemden 30
dakika önce uygulanan lokal anestezik krem ile hasta i?leme haz?rlan?r.

Scarlet S
i?lemi ne kadar sürer?

Scarlet S i?lem süresi hastan?n ihtiyac?na ve uygulama bölgesine göre
de?i?mekle birlikte ortalama 30-45 dakikad?r.

Scarlet S
kaç seans uygulan?r?

Cildin ihtiyac?na göre Scarlet S seans aral?klar? ve say?s? hekim
taraf?ndan belirlenir. 1’er ay ara ile 3 seans idealdir. Ortalama 1 y?l boyunca
Scarlet S etkisini sürdürür. 1 y?l sonra hekimin belirleyece?i seans say?s?nda Scarlet
S uygulamas?n?n tekrarlanmas? önerilir.

Scarlet S
etkileri ne zaman görülür?

?lk etkiler Scarlet S i?leminden hemen sonra görülür, cilt canlan?r ve
parlakla??r. Scarlet S uygulamas?n?n etkisi kademeli olarak her seanstan sonra
artar.

Scarlet S
hangi bölgelere uygulan?r?

·                  
Scarlet S yüzde cilt yenileme, cilt gençle?tirme, yüz germe, cilt s?k?la?t?rma, akne skar? tedavisi,
geni?lemi? gözenekler, ince çizgi ve k?r???kl?klar?n tedavisi gibi amaçlarla
uygulan?r.

·                  
Scarlet S boyun-dekolte bölgesinde çene kontürünün belirginle?mesi, g?d? toparlama ve cilt
s?k?la?t?rmada kullan?l?r.

·                  
Scarlet S kollarda üst kol sarkmalar?nda uygulan?r.

·                  
Scarlet S vücut bölgesinde cilt çatlaklar?nda, bacak içi sarkmalar?n?n giderilmesinde
kullan?l?r.

·                  
Scarlet S ellerde el s?rt?n?n gençle?tirilmesinde uygulan?r.

Scarlet S uygulamas?n?n yan etkisi var m?d?r?

Scarlet S, t?pta uzun y?llard?r farkl? amaçlar için güvenle kullan?lan
radyo frekans enerjisini cilt alt?na iletir. ?oksuz mikro i?ne teknolojisine
sahip Scarlet S son derece güvenli bir sistemdir. Uygulama esnas?nda ve sonras?nda
hiçbir yan etki olu?maz. Scarlet S uygulamas? sonras?nda 1-2 saat sonra geçen
hafif bir k?zar?kl?k olu?mas? normaldir.

Scarlet S uygulamas?ndan sonra nelere dikkat edilmelidir?

Scarlet S uygulamas?ndan sonra 1 hafta boyunca cildin yo?un bir ?ekilde
nemlendirilmesi gerekir. Birkaç gün boyunca peeling gibi soyucu etkisi olan
i?lemlerden ve kremlerden kaç?n?lmal?d?r. Düzenli olarak güne? koruyucu
kullan?lmal?d?r. Scarlet S uygulamas?ndan hemen sonra hasta sosyal ya?am?na
geri dönebilir, makyaj yapabilir.

Scarlet S uygulamas?ndan 30 dakika önce lokal anestezik krem uygulanarak
hasta i?leme haz?rlan?r. ??lem hastan?n ihtiyac?na göre de?i?mekle birlikte
yakla??k 30-45 dakika sürmektedir. Scarlet S uygulamas? esnas?nda ve sonras?nda
hiçbir yan etki olu?maz. Uygulamadan sonra hafif bir k?zar?kl?k olu?ur. 1-2
saat sonra k?zar?kl?k kaybolur. Hasta ayn? gün makyaj yapabilir, sosyal
ya?am?na hemen geri dönebilir. Scarlet S’ in 
1’er ay ara ile 3 seans ard arda uygulanmas? idealdir.

x

Hi!
I'm Katy!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out