Scarlet S (Alt?n ??ne)Günümüz ko?ullar?nda maruz kald???m?z stres, güne?in olumsuz etkileri vehava kirlili?i yüzünden her geçen gün cildimiz olumsuz etkilenmekte ve ya?lanmabelirtileri ortaya ç?kmakta. Daha sa?l?kl? ve genç bir görünüm cerrahiyöntemler ilk etapta önerilse de hastan?n sosyal ya?am?ndan uzakla?makistememesi yada anestezi korkusu yüzünden farkl? alternatif aray??lar? gündemegeldi. Scarlet S tamda bu ihtiyaca yönelik geli?tirilmi? ameliyats?z ciltgençle?tirme teknolojisi olarak uygulanmakta. ”Alt?n Frekans ” olarak bilinen Scarlet S ameliyats?z cilt gençle?tirmeteknolojilerinde en çok tercih edilen yöntemdir.

ABD Silikon Vadisindegeli?tirilmi? Scarlet S  ile ki?iye özelba?l?klarda bulunan mikro i?neler ile radyo frekans enerjiisi cilt alt?nailetilir. ??lem s?ras?nda kontrollü ?s? sal?n?m? ile mevcut kolajen lifleriuyar?l?r ve kal?nla?mas? sa?lan?r. Scarlet S i?lemi uygulamas?ndan sonra tekrarkolajen üretmeye ba?layan cilt toparlanarak volüm kazan?r ve s?k?la??r. Derinin istenen derinli?ine kadar inebilen ve hedefledi?i bölgenin tamam?naradyo frekans enerjisini iletebilen Scarlet S bu sayede ince çizgileri, akneizlerini ve cildin di?er farkl? sorunlar?n? çözme olana?? sunmaktad?r.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

Scarlet Skullan?m alanlar?·                  Volumetrik Cilt Germe·                  Lifting·                  Cilt Yenileme·                  Cilt Canland?rma·                  Cilt S?k?la?t?rma·                  Çene ve Yüz Hatlar?n?nBelirginle?mesi·                  Boyun ve G?d? Toparlama·                  ?nce Çizgi ve K?r???kl?klar?nTedavisi·                  Akne ve Akne Skar? Tedavisi·                  Ya?l? Ciltlerde SebumDengelenmesi·                  Cilt Tonusunun Düzenlenmesi·                  Pigmente Lezyon Tedavisi·                  Telenjiektazi Tedavisi·                  Geni?lemi? Gözenek Tedavisi·                  Cilt Çatlaklar?n?n Tedavisi·                  Yara ?zi Tedavisi·                  Kol Sarkmalar?n?n Giderilmesi·                  Vücut S?k?la?t?rmaScarlet Shangi ya? grubuna uygulan?r?Scarlet S 16 ya? üstü kad?n-erkek tüm cilt tiplerine uygulanabilir.Scarlet Skimlere yap?lmamal?d?r?Cildinde sedef, egzama gibi problemleri olan ki?ilerde hastal???n aktifdöneminde Scarlet S yap?lmas? önerilmez.Cildinde uçuk olan ve uçu?a yatk?n olan ki?ilerde de Scarlet S uçuktedavisinden sonra yap?lmal?d?r.Kan?tlanm?? herhangi bir riski olmamakla birlikte klini?imizde hamilelikdöneminde olan ki?ilereScarlet S uygulamas? yap?lmamaktad?r.Scarlet Syaz aylar?nda uygulanabilir mi?Scarlet S uygulamas? yaz-k?? tüm mevsimlerde uygulanabilir.

Scarlet Sa?r?l? bir uygulama m?d?r?Scarlet S minimum a?r? hissedilen bir uygulamad?r. Scarlet S i?lemden 30dakika önce uygulanan lokal anestezik krem ile hasta i?leme haz?rlan?r.Scarlet Si?lemi ne kadar sürer?Scarlet S i?lem süresi hastan?n ihtiyac?na ve uygulama bölgesine görede?i?mekle birlikte ortalama 30-45 dakikad?r.Scarlet Skaç seans uygulan?r?Cildin ihtiyac?na göre Scarlet S seans aral?klar? ve say?s? hekimtaraf?ndan belirlenir. 1’er ay ara ile 3 seans idealdir. Ortalama 1 y?l boyuncaScarlet S etkisini sürdürür.

1 y?l sonra hekimin belirleyece?i seans say?s?nda ScarletS uygulamas?n?n tekrarlanmas? önerilir.Scarlet Setkileri ne zaman görülür??lk etkiler Scarlet S i?leminden hemen sonra görülür, cilt canlan?r veparlakla??r. Scarlet S uygulamas?n?n etkisi kademeli olarak her seanstan sonraartar.Scarlet Shangi bölgelere uygulan?r?·                  Scarlet S yüzde cilt yenileme, cilt gençle?tirme, yüz germe, cilt s?k?la?t?rma, akne skar? tedavisi,geni?lemi? gözenekler, ince çizgi ve k?r???kl?klar?n tedavisi gibi amaçlarlauygulan?r.·                  Scarlet S boyun-dekolte bölgesinde çene kontürünün belirginle?mesi, g?d? toparlama ve cilts?k?la?t?rmada kullan?l?r.·                  Scarlet S kollarda üst kol sarkmalar?nda uygulan?r.·                  Scarlet S vücut bölgesinde cilt çatlaklar?nda, bacak içi sarkmalar?n?n giderilmesindekullan?l?r.·                  Scarlet S ellerde el s?rt?n?n gençle?tirilmesinde uygulan?r.

Scarlet S uygulamas?n?n yan etkisi var m?d?r?Scarlet S, t?pta uzun y?llard?r farkl? amaçlar için güvenle kullan?lanradyo frekans enerjisini cilt alt?na iletir. ?oksuz mikro i?ne teknolojisinesahip Scarlet S son derece güvenli bir sistemdir. Uygulama esnas?nda ve sonras?ndahiçbir yan etki olu?maz. Scarlet S uygulamas? sonras?nda 1-2 saat sonra geçenhafif bir k?zar?kl?k olu?mas? normaldir.Scarlet S uygulamas?ndan sonra nelere dikkat edilmelidir?Scarlet S uygulamas?ndan sonra 1 hafta boyunca cildin yo?un bir ?ekildenemlendirilmesi gerekir.

Birkaç gün boyunca peeling gibi soyucu etkisi olani?lemlerden ve kremlerden kaç?n?lmal?d?r. Düzenli olarak güne? koruyucukullan?lmal?d?r. Scarlet S uygulamas?ndan hemen sonra hasta sosyal ya?am?nageri dönebilir, makyaj yapabilir.Scarlet S uygulamas?ndan 30 dakika önce lokal anestezik krem uygulanarakhasta i?leme haz?rlan?r. ??lem hastan?n ihtiyac?na göre de?i?mekle birlikteyakla??k 30-45 dakika sürmektedir. Scarlet S uygulamas? esnas?nda ve sonras?ndahiçbir yan etki olu?maz.

Uygulamadan sonra hafif bir k?zar?kl?k olu?ur. 1-2saat sonra k?zar?kl?k kaybolur. Hasta ayn? gün makyaj yapabilir, sosyalya?am?na hemen geri dönebilir. Scarlet S’ in 1’er ay ara ile 3 seans ard arda uygulanmas? idealdir.

x

Hi!
I'm Katy!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out