Semih SARGINAk?n TEKUNI 112.112.01.2018                                                 Dönem/Final Ödevi Önerisi            Dönem sonu ödeviyle ilgili bu ilk çal??mada, roman?nnas?l ele al?naca??na, ödevin muhtemel ba?l?klar?na ve ?u ana kadar yap?lankaynak taramas?n?n sonuçlar?na yer verilecektir. Ayr?ca yap?lacak ödevinkitab?n?n Korkuyu Beklerken olmas?n?n sebebi O?uz Atay gibi bir toplummühendisinin yaz?lar?n?n de?erini ortaya ç?karmak ve eserindeki 8 hikayenin8.sinin sonunda yer alan, bizi adeta uyand?rmaya çal??an ”Ben burday?m sevgiliokuyucum, sen nerdesin acaba?” sorusuna ”Buraday?m” diyebilmektir.

I.ÖdevinMeselesi ve ?ddias?            O?uzAtay 1970 sonras? Türk edebiyat?nda postmodern roman örnekleri sergileyen ilkyazarlardan birisidir. Atay yazd??? Tutunamayanlar, Tehlikeli Oyunlar, KorkuyuBeklerken, Bir Bilim Adam?n?n Roman?, Oyunlarla Ya?ayanlar, Günlük veEylembilim kiraplar?n?n hepsinde Türk insan?n?n modernizmle gelen yabanc?la?mas?n?ve ya?ad??? iç buhranlar? anlatmaya çal??m??t?r. Sekiz hikayeden olu?an ”KorkuyuBeklerken” adl? kitap ise ilk hikaye kitab?d?r. O dönemler yazd??? ve aç?klamaya çal??t???kavramlar çok fazla de?er görmemi? olsa bile ?uan kitaplar?n?n yapt??? onlarcabask? Türk halk?n?n O?uz Atay’?n fikirlerini ne denli benimsedi?ini bizegösterir niteliktedir.            Atay, KorkuyuBeklerken’ de sekiz öykü sekiz karakter olarak bize direkt olarak sekiztane karakterin ya?ad??? iç buhranlar?n? birçok yerinde monolog tarz?ndaanlatm??t?r. Bu karakterleri tek kelimeyle özetleyecek olursak ”Kalabal?k birtopluluk içindeydi, YALNIZDI” kitab?n ilk öyküsünün ba?lang?c?ndaki kelimebize kitap hakk?nda fikir sahibi olmam?z için büyük bir ipucu vermektedir.Kitaptaki sekiz hikayenin hemen hemen hepsinde, birkaç tanesinde çok belirgin,olan modernizmle gelen teknolojinin insanlar? günlük i?lerine veko?u?turmalar?na o kadar ba?lam??t?r ki yazar sevgi yoksulu ve ça?da? insan?ntrajedisini yakalar bu niteli?inden dolay? toplumda modernle?meyle birlikteortaya ç?kan süreç insanlar?n iç buhranlar? ve ç?kmazlar?, kalabal?k içindeki yabanc?la?malar?ba?lam?nda incelenecektir.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

II. Ödevin Muhtemel Ba?l?klar?                 ?ki ana bölümden olu?mas? planlanan ödevde ilk olarak moderniteninBirey-Toplum ili?kisine etkisi ve bu etkinin O?uz Atay taraf?ndan KorkuyuBeklerken’ de nas?l anlat?ld??? üzerinde durulacakt?r. ?kinci ana bölümdeise Karakterlerin halet-i ruhiyelerine de?inilecek ve kitab?n vermek istedi?idü?ünce karakterler üzerinden daha iyi anlat?lmaya çal???lacakt?r.1-Birey-Toplum Çat??mas?           ?lk hikaye olan ”Beyaz Mantolu Adam” dan örnekler verilerekmevzunun daha iyi anla??lmas? sa?lanacakt?r.

K?saca anlatmak gerekirse, öykününana karakteri konumundaki beyaz mantolu adam kendi özündeki mücadelesi vetoplumdaki insanlar?n kendisi üzerinde kurdu?u bask?yla ayn? anda sava?maktad?rve derin bir iç buhran?n tam ortas?ndad?r. “Toplumdaki geçerli ölçütlerind???na ç?km?? bireyin; de?er yarg?lar?, davran??lar? ve ya?am biçimleri ile birbütün olan kar??t dünyadaki insanlar aras?ndaki konumu anlat?l?r.” (Ecevit,1990: 87).

Beyaz mantolu adam?n beyaz kad?n mantosu giymesi kendi içindeözgürlü?e ula?ma iste?inin bir göstergesi olarak görünmektedir fakat bununlaberaber toplumdaki insanlar?n her biri bu adama olan tepkilerini çok aç?kyans?tm??lard?r.       ”Allah belas?n? versin bu pis yabanc?lar?n” , ”bedavaya ya??yorlarbu ülkede”      ”Deli bu, mantonun üstüne takt??? kemere bak?n.” , ”Manto mu, kad?nm??” , ”Polis ça??r?n” vs.

gibi al?nt?lara daha çok yer verilecek ve Y?ld?z Ecevit, Fatih Sakal?ve Selahaddin Özpalab?y?klar gibi ele?tirmenlerin incelemelerinden kesitlere yerverilecektir.a-Çat??man?n Etkenleri        Modern Dünyadaki, ?nsan?n Buhran ve Ç?kmaz?, ?çselle?me, KendiniCezaland?rmak (?ntihar) veya toplumu cezaland?rmak, Ayk?r?l?k, Bireyin ToplumNazar?nda Kendisiyle Hesapla?mas? vs. ba?l?klar üzerinden birey-toplumçat??mas?n?n etkenlerine de?inilecek ve Fatih Sakal?, Y?ld?z Ecevit gibiele?tirmenlerin görü?lerinden yararlan?lacakt?r. 2-Öykülerde ki Karakterlerin Halet-iRuhiyeleri”?nsanlar ya?am?? olduklar? hayat?n s?radanl?klar?n?ve bunun kar??s?nda mecbur b?rak?lm??l???n? birden bire fark edemezler.

Jung’un”yeniden do?u?” olarak tarif etti?i bu duruma ki?i, hayat?nda ya?ayaca?? köklübir sars?nt?/de?i?im ile ula??r. Bu sars?nt?/de?i?im, kimi zaman, hayat?nanlams?zl???, kimi zaman ölüm korkusu kimi zaman da “korku” ve “umutsuzlukla” berabergelmektedir.” (Tüzer,2004). Korkuyu Beklerken de  anlat?lan hikayelerin ba?rollerindekiinsanlar?n hepsinin en önemli özellikleri ‘s?radan’ insanlar olmalar? yani,O?uz Atay hikayelerini yazarken kahvehanede, parkta ve toplumsal alanlardagördü?ü herhangi bir ‘tutunamayan?n’ davran??lar?ndaki korkuyu, heyecan?,ba?kald?r??? görüp okuyucunun önüne sermi?tir. Ben de önümüzde duran bukarakterlere farkl? ele?tirmenlerin perspektifinden de yararlanarak incelemeyeçal??aca??m.a-Ba?kald?r?? m?, Ayak uyduramamak m??Atay’?n karakterleri farkl? farkl? nedenlerletoplum nazar?nda bir yabanc?la?maya u?rayan insanlard?r, bu k?s?mda ele almakistedi?im durum bu ‘tutunamayan’ logosuyla bize tan?t?lan karakterlerin toplumayabanc?la?malar?n?n sebepleridir. Bu yabanc?la?man?n sebebi bir isyan yaniba?kald?r??m? yoksa ayak uyduramad??? toplumda göz önünden çekilip kendikö?esine çekilmek mi? Bu mevzunun daha iyi anla??lmas? için Tahta Athikayesinden bir kesit aktar?lacakt?r.

”Tu?rul’un bu yap?ma direni?i, düzenedireni? olarak alg?lanabilir. “Bat? kar??s?nda kendimizin, Bat?’ya bak???m?z?n,Bat?’n?n bizim için neyi ifade etti?inin humour’la kar???k bir ?ekilde okurasunuldu?u bu öyküde, kendine özgü yönleri olan ve toplum normlar?na uymayanTu?rul, sanki “Tahta At”lara kar?? sava? açm?? bir Don Ki?ot’tur.” (Sakal?,2011) b-Tutunabilenler ve ‘Tutunamayan’larSONUÇSonuç olarak, mutsuzluk, yabanc?la?ma veyaln?zla?ma üzerine sekiz hikayeden olu?an Korkuyu Beklerken öykü kitab?Atay moderniteyle beraber gelen yabanc?la?man?n çe?itli formlar?n? vesebeplerini çok iyi anlam?? bunun üzerinden de Türk toplumunu çok iyi analizetmi?tir. Atay, modern bireyin toplum içindeki yaln?zl???n? ve yabanc?l???n?,ya?ad??? iç buhranlar yüzünden içinde ya?ad??? düzene kar?? sorumluluklar?n?yerine getiremeyi?i bununla birlikte toplumdan daha da kopaca??,yaln?zla?aca??n? biçimsel olarak da anlat?m?n? çok güçlendirerek bizeaktarm??t?r. Ben de bu anlat?lanlar ?????nda çe?itli ele?tirmenlerin makale veincelemelerini inceleyerek, kitaptan da konunun anla??lmas?na yard?mc? olacakkesitleri ödevime ekleyerek konuyu aktarmaya çal??aca??m. III.

Kaynak Taramas?ATAY, O?uz (2003), Korkuyu Beklerken, 16.Bask?, ?leti?im Yay?nlar?, ?stanbulECEV?T, Y?ld?z (2002), Türk Roman?ndaPostmodernist Aç?l?mlar, ?leti?im Yay?nlar?, ?stanbulECEV?T, Y?ld?z (2009), “Ben Buraday?m…” O?uzAtay??n Biyografik ve Kurmaca Dünyas?, ?leti?imJUNG, Carl Gustav (2003), Dört Arketip, (çev.Z. A. Y?lmazer), ?stanbul: Metis Yay.

SAKALI, Fatih (2011), Tutunamayanlar?nHikâyeleri ‘Korkuyu Beklerken’, Turkish Studies, S. 1662,1665,1666TÜZER, ?brahim (2004), ”Korkuyu Beklerken”Ç?k?lan Yolculuk: Eve/Kendine Dönü?, K?r?kkaleTÜZER ?brahim (2010) O?uz Atay’dan „BabamaMektup? Ya da Bir Yazar?n Ölen Babas?yla /Kendisiyle Hesapla?mas?, Turkish Studies,Volume 5/4, Erzincan.ECEV?T, Y?ld?z(1989), O?uz Atay’da Ayd?n Olgusu, Ara Yay?nc?l?k, , s.

86, ?stanbul

x

Hi!
I'm Katy!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out