Sosyal medyada çok be?eni almak için neler yap?yorsunuz? Örne?in do?ru etiketleri kullanmak ve payla?t???n?z foto?raflarla ilgilenebilecek ki?ilere ula?mak son derece önemli. Bu sayede siz de kendi ilgi alanlar?n?zla ilgili ki?ilerin dikkatini çekebilir, daha çok be?eniyle birlikte daha çok takipçi kazanabilirsiniz. Ancak, bu noktada foto?raf kalitesi ve do?ru kompozisyon da ku?kusuz ki büyük önem ta??yor. Ve bildi?iniz gibi sosyal medyada özellikle seyahatlerde çekilmi?, dünyan?n dört bir yan?ndan çarp?c? foto?raflar en çok be?eniyi alan payla??mlar aras?nda yer al?yor. E?er siz de seyahatlerden keyif al?yor, ancak seyahatlerinizde foto?raf çekmekten çok daha büyük zevk duyuyorsan?z, s?k? bir gezgin profili olu?turabilirsiniz.

Böylece ba?ta Instagram olmak üzere sosyal medyada çok be?eni almak için ilk ad?m? atabilirsiniz.Elbette sosyal medyada bir gezgin profili olu?turmak ciddi bir emek istiyor. Öncelikle seyahat etmek için vakit ve nakit ay?rmak son derece kritik noktalar. E?er seyahat etmeye vakit ay?rabilecekseniz, s?ra nakit ay?rmaya geldi?inde dünyan?n hemen her yerine uygun uçak bileti fiyatlar?na kolayl?kla ula?abilece?inizi önemle hat?rlatmak isteriz. Seyahat etmek için do?ru zaman? beklemek ve kampanyalardan yararlanarak, indirimli, son derece ucuz uçak biletleri ile seyahat edebilmek mümkün. Sonras?nda ise i?, birbirinden çarp?c? foto?raflar çekebilece?iniz o ülkelere seyahat etmeye kal?yor.Dünyan?n ba?ka hiçbir yerinde göremeyece?iniz güzellikte kareler olu?turan o ülkeler, sosyal medyada be?eni ya?muruna tutulacak.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

Peki bu ülkeler hangileri? Elbette dünyan?n hemen her noktas?nda, di?er ülkelerde bulamayaca??n?z güzellikte detaylara rastlayabilirsiniz. Biz sizlere 7 ülkeden bahsetmek istiyoruz. ??te çarp?c? karelerle, göz al?c? güzellikte manzaralara ve detaylara ula?abilece?iniz 7 ülke…1- FilipinlerBatad Pirinç Teraslar?, Luzon, FilipinlerAsya’n?n güneydo?usunda bulunan ve Pasifik Okyanusu’nda yer alan binlerce göz al?c? adadan olu?an Filipinler, göz kama?t?ran do?as?yla hem sualt? hem de topraklar? üzerinde bir harikalar diyar?n? and?r?yor. Yemye?il bitki örtüsü, k?y?lar?nda masmavi sular ve çarp?c? sualt? dünyas?yla tam bir cennet vadediyor.

Dolay?s?yla sosyal medyada be?eni ya?muruna tutulacak kareler çekmek için Filipinler en ideal rotalara sahip ülkeler aras?nda yer al?yor.Pasifik Okyanusu, FilipinlerE?er siz de yaln?zca karada de?il, sualt?nda da foto?rafç?l???n?z? konu?turmak isterseniz ve sosyal medyadaki seyahat foto?raflar?n?z?n çe?itlili?i konusuna özen gösteriyorsan?z, Filipinler’de benzersiz foto?raf kareleri yakalayabilirsiniz. Dünyan?n, biyoçe?itlilik bak?m?ndan en zengin ülkeleri aras?nda gösterilen Filipinler’e seyahat etmek için, ülkenin uygun uçak bileti bulunan destinasyonlar?n? ara?t?rmaya ba?layabilirsiniz. ?üphesiz ki bu seyahatiniz di?erlerine benzemeyecek.2- ?rlanda The Dark Hedges, Antrim Kontlu?u, ?rlandaAtlas Okyanusu ile ?rlanda ve Kelt denizleriyle çevrili, Birle?ik Krall??a ba?l? bir ülke olan ?rlanda, göz al?c? kuzey Avrupa ülkelerinden biri. Ülkenin ortas?nda kalan bölümü, ba?kent Dublin ve di?er uçta yer alan Galway aras?ndaki yüzlerce kilometrekarelik bir alan, ormanlarla kapl? düzlük bir alan. Üstelik ülkede yine yer yer ormanl?k ve yemye?il bitki örtüsüyle kapl? pek çok yer bulunuyor.

Bu da ?rlanda’n?n elbette do?al güzellikleriyle de öne ç?kmas?nda etkili oluyor.Mellows Köprüsü, Dublin, ?rlandaTarihi ba??ms?zl?k ve ba?kald?r?larla geçen ?rlanda’n?n, tarihi zenginlikleri de t?pk? do?al güzellikleri gibi göz kama?t?r?yor. Köprüleri, kilise, kule ve eski yerle?lim bölgeleriyle foto?raf tutkunlar?n?n dikkatini çekiyor. Siz de ?rlanda seyahatinizi planlarken, bu muhte?em destinasyonlara sahip ülkenin, sizin seçece?iniz kasabalar?ndan büyük?ehirlerine kadar ke?fedebilece?iniz bir seyahat plan yapmaya özen gösterebilirsiniz. Böylece yaln?zca metropoller de?il, ayn? zamanda kasabalar?nda ke?fedilmeyi bekleyen tarihi ve do?al güzellikleri, kültürel zenginlikleri foto?raflama f?rsat? bulabilirsiniz.

Ba?kent Dublin ba?ta olmak üzere uygun uçak bileti alternatiflerini taramaya ba?lay?n ve sonra gelsin be?eniler!3- Antigua ve BarbudaSt. John’s, Antigua ve BarbudaKarayip Denizi’nde, Karayipler’i olu?turan ada ülkelerinden Antigua ve Barbuda, Karayipler’deki ada grubu Küçük Antiller’in bir parças?. Tarihi M.Ö 2400 y?l?na kadar uzanan ve Afrika kökenli bir halk? bulunmas?na ra?men, eski bir ?ngiliz kolonisi olmas? bak?m?ndan anadili ?ngilizce olan ülkeye, siz de rahatl?kla seyahat edebilir ve burada kolayl?kla insanlarla anla?abilirsiniz.

Antigua ve Barbuda, ad?n? ülkeyi olu?turan iki büyük adadan al?yor. Antigua adas?nda bulunan ba?kent St. John’s, ülkenin tek uluslararas? havaliman?na ev sahipli?i yap?yor.Hediyelik e?ya pazar?, Antigua ve BarbudaÜlke, ku?kusuz ki özellikle k?y?lar? boyunca çarp?c? bir do?as?yla biliniyor. Ancak, karada da seyahat tutkunlar?na rengarenk bir dünya sunuyor. Ba?kentin renkli yap?lar? ve hediyelik e?ya pazarlar?ndan bunu anlayabilirsiniz. Maya uygarl???ndan esinlenerek yap?lm?? hediyelik e?yalar oldukça ilginizi çekebilir.Siz de birbirinden hesapl? St.

John’s uçak biletleri için hemen sorgulaman?z? yapabilirsiniz. Seyahatinizin sosyal medyada yo?un ilgi görece?ine ?üphe yok.4- NorveçNorveç’te bir bal?kç? kasabas?Norveç, ?skandinav Yar?madas? ülkelerinden biri olarak, Kuzey Avrupa’da yer al?yor. Norveç Denizi’ne k?y?s? bulunan ülke, k?y?lar? boyunca uzanan göz al?c? fiyordlar?yla do?an?n cömert davrand??? ülkelerden biri olarak gösteriliyor.

Elbette do?as?n? muhte?em k?lan yaln?zca k?y?lar? de?il. Yemye?il vadileri, yer yer buzul bölgeleri ve s?k ormanl?k alanlar?yla özellikle sosyal medyada harikalar yaratacak manzaralar sundu?u bir gerçek.Andalsnes kasabas?, NorveçÜlkenin en önemli geçim kayna??, dünyada da genel olarak bilindi?i üzere bal?kç?l?k. Bu nedenle denize k?y?s? bulunan kasabalar bal?kç?l?kla ilgileniyor ve bu bal?kç? kasabalar?, foto?raf tutkunlar?n? adeta cezbediyor. Kasabalar kendi ba?lar?na da birer görsel ?ölen sunarken, buradaki günlük hayat? foto?raflamak da son derece keyifli oluyor.Siz de Norveç için hemen her destinasyona uygun uçak biletleri bulabilirsiniz. Hemen ara?t?rman?z? yap?n ve ?skandinavya’n?n bu göz al?c? ülkesini bir an önce ziyaret edin.5- MaltaValletta, MaltaOrta Akdeniz’de ve Avrupa’n?n güneyinde yer alan Malta, bir tak?mada ülkesi.

3 büyük ve 2 küçük adan?n olu?turdu?u bu ülkenin tarihi I. Neolitik Dönem’e kadar uzan?yor. Öyle ki arkeologlar?n Malta’n?n farkl? bölgelerinde ilkel hayvan kal?nt?lar?na rastlad?klar? biliniyor.

Ancak, ku?kusuz ki gezginleri as?l cezbeden taraflar?, koloni dönemlerinden kalan e?siz tap?nak ve eski yerle?imlerin bulundu?u bölgeler. Her adada farkl? birer görsel ?ölen sunan Malta’n?n, bu bak?mdan tarih ve kültür turizminin önemli destinasyonlar?na ev sahipli?i yapt??? söylenebilir.Luzzu ad? verilen geleneksel kay?klar, Marsaxlokk, MaltaBunun yan? s?ra, göz al?c? kumsallar? ve alçak, terasl? tepeleriyle benzersiz kareler çekmenizi sa?layacak bir co?rafi yap?ya sahip olan Malta’da unutulmaz bir tatil ya?ayabilirsiniz. Kendine özgü kültürel izleri, bu topraklara özgü mimaride, sokaklarda ve hatta sandallarda dahi gözlemleyebilirsiniz.

Malta’ya seyahat etmek için uygun uçak bileti seçeneklerini sorgulamaya bugünden ba?lay?n. Sosyal medyada fenomen haline gelmenizi sa?layacak, muhte?em kareler için Malta sizi bekliyor!6- FasDeri boyama i?lemi, FasEndülüs Emevileri’nin eski yerle?imlerinden biri olan ve seyahat tutkunlar?n? sokaklar? aras?nda gizemli bir yolculuk vadeden Fas, Kuzey Afrika’da bulunan ülkelerden biri. Birbirinden renkli ve göz al?c? mimari çizgileri, c?v?l c?v?l pazarlar? ve ilgi çekici günlük ya?ant?s?yla sosyal medyada son derece be?eni toplayacak, rengarenk bir dünya sunuyor.Bir baharat dükkan?, FasCilal? Ta? Devri’nden bu yana, köklü bir tarihe ev sahipli?i yapan Fas, mimari ve dekorasyon alan?nda dünyaca ünlü çizgiler ta??yor. Bu bak?mdan, Fas seyahatinizde görece?iniz yap?lar, göz al?c? iç mimari ve dekorasyon ayr?nt?lar? sizi de büyüleyebilir. Renk kontrastlar?, ku?kusuz ki sosyal medya payla??mlar?n?zda son derece dikkati çekecek ayr?nt?lar olu?turacak. Fas’?n renkleri, sizi mimarinin yan? s?ra pazarlarda da yaln?z b?rakmayacak, sokaklar? saran baharat kokular? aras?nda gizemli bir yolculu?a ç?kman?z? sa?layacak.Fas’?n haf?zalar?n?zda en renkli tatil an?lar?yla yerini almas? için siz de elinizi çabuk tutun.

Ülkenin birbirinden keyifli rotalar?n? en uygun uçak bileti seçenekleriyle ke?fetmek için daha fazla beklemeyin.7- TürkiyeBafa Gölü, Mu?la, TürkiyeDünyan?n turizm cennetlerinden biri olan Türkiye, tarihten günümüze pek çok uygarl???n yuvas? olmu? ve bunun izlerini tüm ?ehirlerinde hala ta??makta olan ülkeler aras?nda yer al?yor. Edirne’den Ardahan’a kadar farkl? kültürler ve bu kültürlerin mimariye, geleneklere ve mutfa?a kadar etkili bir ?ekilde i?lemi? olmas?, modern zaman seyyahlar?n?n da yolunun mutlaka Türkiye’den geçmesine arac? oluyor.St.

Gregory Kilisesi, Ocakl? Köyü, KarsÜlkenin göz al?c? k?y?lar?, yer yer farkl? bitki örtüsü çe?itlili?iyle bir renk cümbü?ü olu?turan do?as?, bölgelere göre farkl?l?klar gösteren, geleneksel mimarisi, gölleri ve akarsular?, yüksek da?lar? ve geni? ovalar?yla her bölgesi ayr? güzellikler ta??yor. Köklü tarihi ise, dünyan?n dört bir yan?ndan tarih tutkunlar?n? cezbetmeye devam ediyor. Uygarl?klar be?i?i olarak tan?mlayabilece?imiz Türkiye’de y?llar boyunca tüm inançlar kendine yer bulabilmi? ve kiliseler, sinagoglar, camiler ve daha pek çok inanca yönelik tarihi eserler, günümüze kadar ta??nmay? ba?arm??. Siz de do?udan bat?ya tüm bu güzellikleri ke?fedebilir ve sosyal medyaya muhte?em kareler yükleme f?rsat? bulabilirsiniz.Sosyal medyan?n en çarp?c? görselleri aras?nda sizin de payla??mlar?n?z?n yer almas?n? istemez misiniz? Herkesin hayranl?kla takip edece?i, be?eni toplayacak seyahat görselleri ve unutulmaz tatil an?lar? için siz de Aerobilet.

com.tr adresinden uygun uçak biletleri alabilir, yepyeni rotalar ke?fetmek için ilk ad?m? bugünden atabilirsiniz. Muhte?em rotalar ve benzersiz seyahat tecrübeleri, dünyan?n dört bir yan?nda sizleri bekliyor!

x

Hi!
I'm Katy!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out