Sözcü gazetesi hakk?nda ba?lat?lan FETÖ soru?turmas? kapsam?nda Sözcü yazarlar?U?ur Dündar, Emin Çöla?an, Necati Do?ru ve Sayg? Öztürk savc?ya ifade verdi.Sözcü Gazetesi’nin suça kar??t??? iddia edilen baz? çal??anlar? ile ilgili A??rCeza Mahkemesi’nde dava devam ederken ?stanbul’da Sözcü gazetesinin baz?mensuplar?na yönelik devam eden bir tahkikat daha oldu?u savunulmu?tu. CumhuriyetBa?savc?l??? taraf?ndan sürdürülen soru?turma kapsam?nda yeni bir geli?me oldu.YAZARLAR SAVCI KAR?ISINDASözcü yazarlar? U?ur Dündar, Emin Çöla?an, Sayg? Öztürk ve Necati Do?ru, haklar?ndakiiddialar çerçevesinde Ça?layan’daki ?stanbul Adliyesi’ne giderek soru?turmasavc?s?na ‘?üpheli’ s?fat?yla ifade verdi. Geçti?imiz günlerde gerçekle?tirilenifade i?lemi ard?ndan ?üphelilerin adliyeden ayr?ld?klar? ö?renildi.

?fadeveren U?ur Dündar, Emin Çöla?an, Sayg? Öztürk ve Necati Do?ru hakk?nda ‘FETÖ’yeyard?m’ konulu çe?itli iddialar gündeme gelmi?tiU?UR DÜNDAR’IN YAZILARI DEL?L U?ur Dündar’?n Sözcü Gazetesi’nde yay?nlanan baz? yaz?lar? hakk?nda tespittutana?? düzenlenerek soru?turma dosyas?na delil olarak kondu?u ortayaç?km??t?. U?ur Dündar, ‘Zarrab soru?turmas?n?n uzanabilece?i vahimboyutlar!…’ ba?l?kl? 3 Haziran 2016 tarihli yaz?s? bu kapsamda dosyaya girdi.NAZLI ILICAK’LA AYNI GÜN AYNI YAZIAyn? tarihte Nazl? Il?cak, FETÖ yay?n organ? Özgür Dü?ünce isimli gazetede U?urDündar ile sözle?mi? gibi benzer sat?rlar? kaleme alm??, Zarrab soru?turmas?n?yürüten Savc? Bharara’n?n kefaletle tahliyeye kar?? ç?kt???n?; “‘Bu “Cemaat’inoyunu, darbesi’ tezine katiyen kat?lm?yor” sözleriyle vermi?ti.U?UR DÜNDAR’IN D??ER YAZILARI DA DOSYADASözcü yazar? U?ur Dündar’?n Halk TV’de yay?nlanan ‘Halk Arenas?’ program?nda FETÖ’cüpolislerle bilgi s?zd?rd??? de?ifre olan ABD’li savc? Preet Bharara ile ilgilisözleri de tespit tutana??na girmi?ti.

Dündar’?n 22 May?s 2016’da  kö?esinde kaleme ald??? ‘R?za Zarrab dosyas?ndaki91 Türk’ ba?l?kl? yaz?s? da tespit tutana??na konulmu?tu.U?ur Dündar’?n 21 Aral?k iki bin on üç tarihli ‘Ürkütücü gerçe?i aç?kl?yorum’ba?l?kl? yaz?s? da soru?turma dosyas?na girmi?ti. Yaz?da, U?ur Dündar’?n t?pk?FETÖ mensuplar?n?n yapt??? gibi R?za Zarrab üzerinden Türk siyasetçilerinisuçlamas? dikkat çekmi?ti.Ayr?ca, Emin Çöla?an’?n 29 Ekim 2015 tarihinde kaleme ald??? ‘?imdi CemaatiSavunma Zaman?’ ba?l?kl? yaz?s?nda kulland??? ifadeler ve Necati Do?ru’nun 15Temmuz darbe giri?iminden 2 gün sonra kaleme ald??? ‘Naylon darbe’ ba?l?kl?yaz?s? dosyaya girdi.

x

Hi!
I'm Katy!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out